UWV slaagt er steeds vaker in om cliënten sneller duidelijkheid te geven over hun
WW-aanvraag. Aan het eind van het derde kwartaal werd 95% van de beslissingen binnen 8 weken (de wettelijke termijn) genomen, waarmee ruim aan de norm wordt voldaan. UWV streeft er echter naar om de WW-aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Het percentage aanvragen dat binnen 4 weken werd afgehandeld is inmiddels gestegen tot 80%. Dat blijkt uit het derde kwartaalverslag van UWV.

Het aantal WW-uitkeringen is in het derde kwartaal gedaald. Halverwege 2005 verstrekte UWV nog 324.000 WW-uitkeringen, aan het eind van het derde kwartaal is dit afgenomen tot 313.000. Vanwege seizoensarbeid zal het aantal WW-uitkeringen in het laatste kwartaal nog oplopen. Eind 2005 verstrekt UWV naar verwachting bijna 332.000 WW-uitkeringen. Het aantal WAO-uitkeringen is in het derde kwartaal gedaald tot ruim 720.000, een daling van 16.500 ten opzichte van het tweede kwartaal. De sterke daling is het gevolg van een lage instroom vanwege de verlenging van loondoorbetaling bij ziekte en een hoge uitstroom vanwege de herbeoordelingen. In het vierde kwartaal zal het aantal WAO-uitkeringen verder dalen tot naar verwachting onder de 700.000.

Herbeoordelingen
In de eerste drie kwartalen van 2005 heeft UWV in totaal bijna 78.000 mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering herbeoordeeld volgens het aangepaste Schattingsbesluit. Van 48,4% van de herbeoordeelde WAO-cliënten werd de uitkering verlaagd of beëindigd. Bij de WAZ was dit 53,8% en bij de Wajong 9,6%. Gemiddeld werd van 38,4% van de herbeoordeelde cliënten de uitkering verlaagd of beëindigd. Dit percentage is toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal (37,5%). Dit komt doordat er onder de groep die in het derde kwartaal herbeoordeeld is, relatief veel WAO-ers zijn. In totaal zijn sinds de start van de herbeoordelingen in oktober 2004 85.000 mensen herbeoordeeld. Voor elke herbeoordeelde cliënt van wie de uitkering verlaagd of beëindigd wordt, stelt de arbeidsdeskundige een reïntegratievisie op. Inmiddels is dit voor 30.500 mensen gebeurd. Voor bijna 30% van hen is reïntegratie (nog) niet aan de orde, omdat de cliënt aangeeft zelf naar werk te kunnen zoeken, zich niet beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt of omdat een bezwaar tegen de beslissing loopt. Een andere groep mensen (34,5%) heeft al een werkgever; zij benutten hun mogelijkheden al of overleggen met de werkgever over urenuitbreiding. De overige 35,7% volgt een reïntegratietraject of zal hier binnenkort mee starten. In de zomer van 2005 heeft UWV verschillende maatregelen genomen om de voortgang van de herbeoordelingen te bevorderen. De eerste resultaten hiervan zijn in het derde kwartaal zichtbaar geworden: het aantal beschikkingen is ten opzichte van het tweede kwartaal met 23% toegenomen. Omdat in de eerste helft van 2005 duidelijk was geworden dat zorgvuldige uitvoering van de herbeoordelingen meer tijd vergt dan vooraf was gedacht, heeft in het derde kwartaal overleg met de minister over de planning plaatsgevonden. De einddatum is nu gesteld op medio 2007.

Reïntegratie
In de eerste drie kwartalen van 2005 zijn bijna 20.900 cliënten weer aan het werk
gegaan na een reïntegratietraject. Doelstelling voor dit jaar was om 25.000 cliënten via reïntegratie weer aan het werk te helpen. De verwachting is dat deze doelstelling overtroffen wordt en dat het werkelijke aantal plaatsingen ongeveer 26.900 zal zijn.
In 2005 heeft UWV tot en met het derde kwartaal 19.700 aanvragen voor een Individuele
Reïntegratieovereenkomst (IRO) goedgekeurd. In totaal zijn 649 aanvragen afgewezen.

Personeel en organisatie
Als gevolg van de fusie, het afstoten van taken en het teruglopende aantal uitkeringen verdwijnt er werk bij UWV. Het aantal werknemers is dan ook aan het afnemen. Op 1 oktober waren er 20.287 mensen in dienst bij UWV, 3.563 minder dan op 1 januari 2003. Inmiddels zijn 915 medewerkers boventallig verklaard. Als er voor hen geen ander werk binnen UWV te vinden is, krijgen zij ondersteuning bij het zoeken naar werk buiten UWV. In dat kader legt UWV ook contact met andere overheidsorganisaties en ZBO's. UWV is in de eerste drie kwartalen binnen de begroting gebleven. Van de begrote 1.395 miljoen uitvoeringskosten is 1.357 miljoen gerealiseerd.

bron:UWV