Naar aanleiding van berichtgeving over de besteding van het fractiebudget in de gemeente Amsterdam over 2002 geeft de SP bij deze een toelichting. De SP heeft aan de gemeente Amsterdam vanaf 1994, dus ook over het jaar 2002, een verantwoording aangeleverd over de besteding van het fractiebudget. De verantwoording is opgesteld op basis van de jaarcijfers van de SP, die door de accountant van Deloitte zijn goedgekeurd.

De gemeente Amsterdam heeft tot enkele maanden terug nooit op onze financiële rapporten gereageerd. Dat de gemeente drie jaar na dato onder aanvoering van hoogleraar Elzinga ons in een rijtje plaatst van partijen die subsidiegeld aangewend hebben voor privà©-doeleinden, vinden wij ronduit beschamend en doet ten onrechte afbreuk aan de reputatie van de SP.

Volgens de vereisten in de gemeentelijke verordening heeft de SP in 1994 de stichting Ondersteuning SP-fractie Amsterdam opgericht. Deze stichting beheert een eigen girorekening. Op die rekening wordt elk jaar door de gemeente het fractiebudget overgemaakt bij wijze van voorschot. Jaarlijks zorgt de SP voor een verantwoording van de bestedingen. Op basis daarvan vindt de afrekening plaats. Dat gebeurt aan het einde van de zittingsperiode of tussentijds.

Bij de jaarlijkse kosten, die de SP-raadsfractie maakt ten laste van het genoemde
fractiebudget, gaat het om: salariskosten in verband met fractieassistentie,
kantoorkosten, documentatiemateriaal en abonnementen, kosten van drukwerk, kosten van de website, administratiekosten, kosten van advisering en begeleiding, publiciteitskosten, kosten voor scholing en deskundigheidsbevordering.

Zowel de Amsterdamse als de landelijke SP hebben kosten gemaakt ten behoeve van het
raadswerk in Amsterdam. In de financiële verantwoording van de fractie hebben we die kosten verantwoord naar de gemeente Amsterdam. Voor zover de raadsfractie geld over heeft gemaakt naar de landelijke partij, heeft dat betrekking op dienstverlening aan de Amsterdamse SP-fractie. Volgens de gemeentelijke verordening is dienstverlening door de partij overigens toegestaan.

De bewering van hoogleraar Elzinga dat er sprake zou zijn van onrechtmatige
subsidiëring van de landelijke partij is dus regelrechte onzin. In de
financiële verklaring aan de gemeente Amsterdam, die in overleg met de accountant is opgesteld, is helder uiteengezet dat de fractiebudgetten besteed zijn ter ondersteuning van de raadsfractie.

De suggestie van Elzinga dat de SP niet alleen in Amsterdam maar ook in andere gemeenten geld zou moeten terugbetalen is zonder meer onzinnig. In Rotterdam zijn de boeken van de SP elk jaar door de gemeentelijke accountantsdienst gecontroleerd en in orde bevonden. In Utrecht is elk jaar op basis van de verantwoording afgerekend. Ook in andere steden waar de SP in de raad vertegenwoordigd is, heeft de SP jaarlijks een verantwoordingaangeleverd over de besteding van fractiebudgetten. Dat leidt tot een jaarlijkse afrekening, iets wat de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren nagelaten heeft.

De SP is van mening dat met gemeenschapsgeld zorgvuldig dient te worden  omgesprongen. Wij hebben altijd zonder enige terughoudendheid inzicht gegeven in de besteding van onze gelden. Dat de gemeente drie jaar na dato onder aanvoering van hoogleraar Elzinga ons in een rijtje plaatst van partijen die subsidiegeld aangewend hebben voor privà©-doeleinden, vinden wij ronduit beschamend en doet ten onrechte afbreuk aan de reputatie van de SP.

Tegenover al onze leden en volksvertegenwoordigers, die via de afdrachtregeling bijdragen aan een gezonde financiële positie van onze partij, willen wij nog eens benadrukken dat wij verantwoord en zorgvuldig omgaan met de voor onze partij beschikbare middelen. Daar worden we niet alleen door een externe accountant op gecontroleerd, maar tevens intern door een door de Partijraad ingestelde financiële controlecommissie.

bron:SP