Net zoals Prime Minister's Questions - onderdeel van Question Time - in het Verenigde Koninkrijk moet er ook hier een wekelijkse mogelijkheid komen om de minister-president op hoofdlijnen te ondervragen over belangrijke, actuele, politieke onderwerpen. Dat vindt fractievoorzitter Jan Marijnissen van de SP.
Elke vrijdag vergadert de ministerraad waarna de minister-president de genomen besluiten bespreekt met de verzamelde, vaderlandse pers. Het is raar dat er niet zo'n mogelijkheid bestaat voor de Kamer. Zou die er wel zijn, dan zouden we meteen een alternatief hebben voor het mondelinge vragenuur op dinsdag. Er bestaat al lange tijd irritatie over de huidige gang van zaken bij het wekelijkse mondelinge vragenuur: te technocratisch, te weinig politiek, te weinig op hoofdlijnen. Het ligt voor de hand dat wanneer de premier voortaan dinsdags in de Kamer verschijnt, zeker in eerste instantie, de fractievoorzitters de vragen stellen aan de premier. Marijnissen stelt tevens voor om tijdens het nieuw in te stellen 'mp-uur' meer ruimte te bieden voor debat. Woensdag spreekt de commissie Werkwijze van de Kamer over hoe verder te gaan met de mondelinge vragen. De SP zal bovenstaand standpunt daar inbrengen.

bron:SP