Marijke Vos (GroenLinks) stelt schriftelijke vragen aan minister Verdonk over de publiekelijk gemaakte feiten uit de verblijfsprocedure van Taïda Pasic. Eerder al meende minister Verdonk de bevoegdheid te hebben om in gevallen waarin individuele asielzoekers de media op te zoeken om 'de beeldvorming bij te stellen'. In het geval van Taïda overschreeuwt de minister voor Vreemdelingenzaken zich als ware ze een beginnende 'spindocter'. Wie op deze manier een opgeeiste bevoegdheid misbruikt, diskwalificeert zichzelf.

Daarbij is het ook nog eens de vraag of de feiten waarvan Taïda beticht wordt überhaupt wel frauduleus zijn. Op een Frans toeristenvisum mag je vrijelijk door de EU reizen. En van het begin af aan was bekend dat Taïda in Haarlem een verblijfsvergunning heeft aangevraagd en in Winterswijk bij haar pleegouders verbleef. Daar is geen fraude in te ontdekken.
Minister Verdonk deed er beter aan haar hand in eigen IND-boezem te steken. Afgelopen vrijdag maakte de Amsterdamse rechtbank korte metten met het verweer van de IND om Taïda geen voorlopige verblijfsvergunning te verlenen. De IND heeft niet onderzocht of Taïda inderdaad in Kosovo werd uitgesloten van essentiële basisvoorzieningen zoals onderwijs. En de IND heeft zich er naar het oordeel van de rechter geen rekenschap van gegeven dat Taïda ‘in belangrijke mate is ingeburgerd’ en al vijf jaar onderwijs aan het VWO heeft gevolgd. De rechter verwijt de IND en daarmee de minister dus onzorgvuldige besluitvorming.
bron:GroenLinks