NOC*NSF is blij met de erkenning in de Kabinetsnota Sport van het belang van de sport voor de samenleving. Hiermee komt de weg vrij voor een betere samenwerking met de georganiseerde sport na een moeilijke periode van forse bezuinigen. Tegelijkertijd constateert de nationale sportkoepel dat de overheid aarzelt om in de georganiseerde sport zelf te investeren. Zo zet het kabinet niet direct in op zaken als de voorbereiding op Beijing 2008, verenigingstrainers op het veld en in de zaal of verenigingsaccommodaties.

Na een periode van forse bezuinigingen op de sport, heeft staatssecretaris Ross de opgaande lijn weer gevonden. NOC*NSF constateert dat er voor het eerst sprake is van een kabinetsbrede erkenning van de rol van sport in Nederland die nu ook financieel tot uitdrukking is gebracht. Het kabinet verhoogt het sportbudget met ruim 25 miljoen euro, maar zij maakt daarmee niet de bezuiniging op de sportbonden ongedaan.
 
NOC*NSF is blij dat het kabinet inhoudelijk op een aantal belangrijke gebieden de wensen en ambities van de sport volgt. Zo wordt in een aantal gevallen ervoor gekozen om het collectief van de sport te versterken op thema's als het Topcoachfonds en de sportmedische voorzieningen. Bij de uitwerking hiervan zal het ministerie van VWS goed rekening moeten houden met de individuele belangen van de sportbonden. Dit is overigens ook voor NOC*NSF een stevige opdracht.
 
Overgewicht en integratie
 
Het bevorderen van een gezonde leefstijl door meer te sporten bij de sportvereniging zien wij als een juiste keus. Ook de sport vindt het stoppen van het toenemende overgewicht van jeugd en volwassenen, en de noodzaak om maatschappelijke binding in onze samenleving te creëren enorm belangrijk. Terecht stelt de overheid aan de sport extra middelen ter beschikking om de sportdeelname van allochtone jongeren te bevorderen.
De rol die de overheid, ook in een volgende kabinetsperiode, hierbij voor het onderwijs voor ogen heeft, spreekt NOC*NSF zeer aan. Net als de aandacht voor vrijwilligers en de kwaliteit van Trainers en Coaches van alle niveaus. Zo juicht de nationale sportkoepel de al eerder aangekondigde verdubbeling van de onkostenvergoeding die vrijwilligers mogen ontvangen zonder dat ze daarover belasting hoeven te betalen, toe.
 
Achterstand door bezuinigingen
 
De sport zelf moderniseert om het unieke karakter van de civil society behouden en te versterken. Steun bij deze modernisering is hard nodig na de forse bezuinigingen waar de sportinfrastructuur de laatste jaren onder te lijden heeft gehad. NOC*NSF gelooft daarom niet in de blijvende effecten van massacampagnes als de overheid niet tegelijkertijd de aanbodkant van de sport versterkt.
 
Het kabinet steunt ondubbelzinnig het streven van de georganiseerde sport naar een mondiale Top 10-positie. NOC*NSF is daarom ook blij met de uitbreiding van het aantal topsporters dat gebruik kan maken van het stipendium en de aandacht voor talentontwikkeling en het nu echt gaan werken aan de rechtspositie van Topcoaches.
Opvallend is echter wel dat er niet echt sprake is van een grote toename van investeringen in topsport. NOC*NSF ziet het als een gemiste kans dat geen directe ondersteuning wordt voorgesteld voor de voorbereiding op de aankomende Olympische Spelen van Turijn (2006), Beijing (2008), Vancouver (2010) en Londen (2012).
 
Wetten, regels en organisatie
 
Aan sportverenigingen wordt door dit kabinet een forse vermindering van de lastendruk vanuit wet- en regelgeving in het vooruitzicht gesteld. Zo is het een goed plan om in het vervolg sportverenigingen slechts met à©à©n inspecteur te confronteren voor alle regelingen van Warenwet, Drank- en Horecawet, Tabakswet en Arbo-wet. Nog mooier zouden wij het vinden als de sport zelf middels keurmerken deze zaken zou kunnen regelen. Met het vaststellen dat de bijdrage uit de Lotto een eigen geldstroom van de sport is waarover de sportsector zelf kan beslissen, en het afzien van het oprichten van een Sportautoriteit komt het kabinet tegemoet aan de breed in de sport gedragen opvattingen hierover.
 
NOC*NSF mist in de nota nog een meer doorwrochte visie op het belang van sport voor de samenleving en de bijbehorende rolverdeling en verantwoordelijkheden. We zijn daarom blij dat het kabinet de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gevraagd heeft hierover een debat te organiseren.
 
bron:NOC*NSF