Een te laag opleidingsniveau is de belangrijkste reden dat veel Marokkaanse jongeren er niet in slagen een baan te vinden.Omdat er relatief veel Marokkaanse jongeren zijn is het effect van de hoge jeugdwerkloosheid op de gemiddelde werkloosheid ook groter dan bij autochtonen. Verder zijn er binnen deze groep relatief veel éénoudergezinnen. Worden de cijfers daarop 'gecorrigeerd' dan ligt de werkloosheid onder allochtonen slechts enkele procenten boven de werkloosheid onder autochtonen. Staatssecretaris Van Hoof  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei dit bij de start van de campagne 'Trendy Maroc Star in NL' in Amsterdam.

Discriminatie verklaart slechts een klein deel van de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren. De campagne moet bijdragen aan betere beeldvorming over Marokkaanse jongeren en meer zelfvertrouwen bij de jongeren zelf.

Van Hoof noemde het onder  meer een gemiste kans dat veel allochtone jongeren een opleiding onder hun kunnen kiezen, wat weer hun kansen op de arbeidsmarkt verkleint. Hij pleitte ervoor deze jongeren veel actiever te stimuleren om op een hoger onderwijsniveau te starten. Van Hoof riep ook de Marokkaanse gemeenschap op hierin een actieve rol te spelen. 'Duw de jongelui de goede kant op en duw ze vooral niet in een slachtofferrol', aldus de staatssecretaris.

Het doorbreken van negatieve beeldvorming en het stimuleren van jongeren  is niet alleen voor jongeren van Marokkaanse afkomst belangrijk. Behalve deze campagne ondersteunt staatssecretaris Van Hoof ook andere initiatieven die zich richten op allochtone jongeren in het algemeen. Zoals ‘Kleurrijk Nederland werkt! waar teams met allochtone rolmodellen worden ingezet om jongeren aan te spreken en te motiveren. Ook bij het project ‘Jongerenambassadeurs’ van het Landelijk Overleg Minderheden stimuleren allochtone jongerenambassadeurs jongeren de stap naar werk of een vervolgopleiding te zetten.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular