De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de motie Van Aartsen/Bos over voor- en naschoolse opvang samen met de scholen, vak- en ouderorganisaties en de instellingen voor kinderopvang uit te voeren.

Bij die uitwerking worden ook de adviezen van de Onderwijsraad en het Centraal Planbureau betrokken. Het kabinet komt in april 2006 met een concreet stappenplan waarin de randvoorwaarden, het overleg met het onderwijsveld en de kinderopvang, een reactie op de adviezen en het financiële kader is opgenomen. Het uitgangspunt is de wens om de arbeidstijden van werkende ouders en de schooltijden van de kinderen goed op elkaar te laten aansluiten. Vanaf 1 januari 2007 wordt het schoolbestuur verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de voor- en naschoolse opvang tussen 7.30 uur en 18.30 uur. Het schoolbestuur kan de opvang van de leerlingen op verschillende manieren verzorgen. Voor de ouders en hun kinderen is kwaliteit daarbij van groot belang. Hoe en waar het wordt georganiseerd is aan de school en ouders. Het schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kan niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en kwaliteit van activiteiten buiten schooluren voor zover deze door anderen dan de school worden uitgevoerd.

Om aan de vraag van ouders te kunnen voldoen, is het belangrijk dat schoolbesturen zich tijdig kunnen voorbereiden op deze nieuwe taak. Het kabinet streeft ernaar het
wetsvoorstel voor- en naschoolse opvang voor het zomerreces van 2006 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat eind 2006 het wetgevingstraject is afgerond. Indien op basis van de adviezen blijkt dat schoolbesturen op dat moment nog niet op een verantwoorde wijze deze taak goed uit kunnen voeren, zal worden gekozen voor een gefaseerde invoering van de voor- en naschoolse opvang vanaf 1 januari 2007.

Aan de Onderwijsraad is advies gevraagd over de verschillende mogelijkheden, consequenties en randvoorwaarden. Specifiek is aandacht gevraagd voor de consequenties voor schoolgebouwen en buitenruimten, het personeel en eventuele fasering. Aan het Centraal Planbureau is gevraagd de macro-effecten in beeld te brengen voor de middellange en lange termijn. Beide adviezen komen in februari 2006 beschikbaar en worden verwerkt in een stappenplan dat het kabinet in april 2006 gereed heeft. De ministerraad heeft ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

bron:OCW