Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start op 27 juni met een opgraving naar de Swifterbantcultuur in Oostelijk Flevoland. Het onderzoek zal duren tot en met 22 juli en zal worden verricht in samenwerking met Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Provincie Flevoland, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Prehistorische nederzettingen
Onderzoek tijdens de ontginning van Oostelijk Flevoland wees uit dat bij Swifterbant in de ondergrond een systeem van rivierduinen en kreken met oeverwallen bewaard was gebleven. Op een niveau van 5 àƒÆ’  6 meter beneden NAP zijn op de oeverwallen en rivierduinen prehistorische nederzettingen aan het licht gekomen. Tussen 1962 en 1979 is uitgebreid onderzoek gedaan naar twee vindplaatsen in het gebied ten westen van het dorp Swifterbant. Daarbij is een grafveldje ontdekt met negen skeletresten, waaronder de bekende Swifterbantman met zijn unieke barnstenen hoofdtooi. Een reconstructie van deze man is te zien in het onlangs geopende Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.

Jagen en verzamelen
Uit de vondsten bleek dat de bewoners van de oeverwallen leefden van jacht, visserij en het verzamelen van planten en knollen. Maar ook aardewerk maakte deel uit van de materiële cultuur. Voor jagers en verzamelaars is dit heel ongebruikelijk; aardewerk hoort bij de leefwijze van agrarische samenlevingen waar mensen zich op vaste woonplaatsen hebben gevestigd. Naast aardewerk zijn ook graankorrels aangetroffen, die duiden op landbouw. Het lijkt er daarmee op dat de bewoners van de oeverwallen in een overgangssituatie verkeerden van jagen, verzamelen en visvangst naar een semi-agrarische bestaanswijze.
Men heeft deze afwijkende samenstelling in materiële cultuur genoemd naar de vindplaats: Swifterbantcultuur.

Onderzoek
Het onderzoek van deze zomer zal plaatsvinden op kavel G 43 in Oostelijk Flevoland. Eà©n van de belangrijke vragen zal zijn of de Swifterbant mensen graan ter plaatse hebben verbouwd of dat ze het meebrachten van elders. Daarnaast zal tijdens het onderzoek aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het nog aanwezige bodemarchief en de mogelijkheden om dat effectief te beheren en te beschermen.

Lezing in Nieuw Land Erfgoedcentrum
Op 28 juni om 19:30 uur zal de heer Daan Raemaekers de lezing ´Terug naar Swifterbant' houden in Nieuw Land Erfgoedcentrum, Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad. De lezing gaat in op de resultaten van het archeologisch onderzoek van 1962 tot 1979 in Swifterbant. Deze resultaten vormen het uitgangspunt van het nieuwe Swifterbantproject dat start op 27 juni. In de lezing wordt getracht om antwoord te vinden op de vraag waarom 6000 jaar geleden mensen zo graag naar Swifterbant trokken.
De lezing kost à¢?¬ 5,00. Voor leden van het Flevofonds is de toegang gratis. Wie deze bijzondere lezing wil bijwonen, kan zich tijdens kantooruren aanmelden bij de receptie van Nieuw Land Erfgoedcentrum, telefoon (0320) 22 59 00.

bron:Nieuw Land Erfgoedcentrum