Op 27 september hebben J.H. Ekkers, gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling provincie Utrecht en de burgemeesters J.J.L.M. Janssen  van Soest en R.G. Boekhoven van Zeist een overeenkomst getekend over deelprojecten van Hart van de Heuvelrug. Dit vond plaats in Jessurunkamp in het bijzijn van B. Staal, commissaris van de Koningin Provincie Utrecht. Het gaat in totaal om zes locaties die van functie wisselen.  Vier veranderen van bebouwing (rode functie) in natuur (groene functie) en twee van groen in rood. Het ministerie van VROM betitelt Hart van de Heuvelrug als top innovatief project op het gebied van ontwikkelingsplanologie.

eventien betrokken partijen waaronder de provincie Utrecht, de gemeenten Soest en Zeist, ministeries en maatschappelijke organisaties willen ruimte creëren voor
aantrekkelijk wonen en werken en tegelijkertijd de sterke kant van het gebied, de natuur, verstevigen. Een van de innovatieve aspecten van Hart van de Heuvelrug is dat de uitruil van projecten budgettair neutraal geschiedt: inkomsten voortvloeiend uit bebouwing gaan grotendeels naar natuur en recreatie.

Het terrein van de voormalige Kodakfabriek maakt plaats voor nieuwe natuur. Op de plek in Soesterberg waar tot voor kort opstijgende straaljagers wonen onmogelijk maakten, verschijnen nu woningen. Bij Soest ontstaat een ecologische verbindingszone in een gebied waar tot voor kort hoge hekken defensiegeheimen beschermden. Projecten die onder de clusterovereenkomst Soest vallen zijn: het ecoduct over de Amersfoortsestraat, ontwikkeling industrieterrein Richelleweg, woningbouw Apollo Noord, natuurontwikkeling Soesterveen, Jessurunkamp en het Kodakterrein.

bron:Provincie Utrecht