Steeds meer mensen kloppen bij de kerk aan voor financiële hulp en de kerken springen steeds vaker bij om mensen te helpen. Dat blijkt uit een onderzoek van Kerkinactie naar de financiële hulpverlening door de diaconieën. Ruim een derde (38 %) zegt dat het aantal aanvragen om hulp in 2004 is gestegen. Van de diaconieën van de Protestantse Kerk die mensen financieel ondersteunen signaleert 60,5 % een toename van het totaalbedrag. Het gaat in 2004 totaal om circa 4,5 miljoen euro per jaar. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in het rapport Armoede in Nederland.

Ongeveer driekwart van de bijna 2200 diaconieën geeft hulp aan mensen die financieel in de problemen zijn geraakt. Van deze groep (1597) verleent 85 procent hulp door middel van giften en 54 procent verstrekt (ook) leningen. De helft geeft materiële hulp in de vorm van voedsel of kleren, helpt mensen bij het invullen van formulieren of begeleidt mensen naar instanties.

In 2004 ontving een diaconie gemiddeld 6 aanvragen voor financiële hulp. Hiervan werd bijna 90 procent gehonoreerd. In grote steden lag het aantal hoger, in kleinere gemeenten lager. Dit is op basis van exacte cijfers. De geschatte aantallen zijn vele malen hoger. In totaal gaat het om bijna 8.000 mensen die daadwerkelijk diaconale ondersteuning kregen. Per diaconie wordt gemiddeld 3.174,- euro besteed aan financiële hulpverlening.

Het zijn met name mensen zonder betaald werk, alleenstaande ouders met kinderen, asielzoekers, mensen met een chronische ziekte of handicap en ouderen die aankloppen bij de diaconie. Het soort problemen waar deze groepen het meest mee te maken hebben, zijn schuldenproblemen, een langdurig laag inkomen, stijging van de vaste lasten, onvoorziene hoge uitgaven of financiële tegenvallers.

Begin 2005 startte Kerkinactie een onderzoek onder alle diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Aanleiding vormde de toenemende signalen uit de kerken, uit de anti-armoedebeweging en uit de samenleving als geheel dat de armoede in ons land toeneemt. Het duidelijkste signaal dat diaconieën, van groot tot klein, aan de overheid willen doorgeven is dat de minima te hard worden getroffen door het huidige overheidsbeleid. Duidelijker regelgeving en betere voorlichting over die regelgeving zijn ook wensen die bij veel diaconieën leven.

Synodevoorzitter Jan-Gerd Heetderks: 'De resultaten van het onderzoek kunnen worden gezien als een belangrijk signaal aan overheid en samenleving dat er een beter armoedebeleid nodig is. Het onderzoek bevestigt het beeld dat in onze kerken al langer leeft, namelijk dat de overheidsnormen voor het bestaansminimum te krap zijn.'

De Protestantse Kerk in Nederland heeft over de resultaten van het onderzoek een gesprek aangevraagd met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aart Jan de Geus. Dat gesprek vindt plaats op 5 juli.

bron:Kerkinaktie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular