Dit kabinet wil gemeenten een regierol geven in de strijd tegen radicalisering, maar houdt hen van de domme als het gaat om de strijd tegen terrorisme. Daarom pleit GroenLinks er voor om in ieder geval voor de vier grote steden AIVD liaison-officieren aan te stellen, die een werkplek binnen het politiekorps krijgen en als adviseur van de driehoek optreden.

 

Bijna een jaar na de moord op Theo van Gogh weigert het kabinet nog steeds om de lokale driehoek structureel te voorzien van accurate à©n actuele AIVD informatie. Uit recent onderzoek van de VNG blijkt dat 55% van de lokale bestuurders en ambtenaren geen rol ziet voor de eigen gemeente in de aanpak van radicalisering. Dat is geen wonder, omdat in tegenstelling tot wat dit kabinet denkt er geen waterscheiding valt aan te brengen tussen de aanpak van radicalisering en van terrorisme. Want wanneer verandert een activist in een radicaal en een radicaal in een terrorist?

Enerzijds wil het kabinet gemeenten een regierol geven, omdat zij het beste signalen uit de lokale gemeenschap kunnen ontvangen, anderzijds krijgen de gemeenten geen specifieke informatie terug over potentiële radicalen en/of terroristen in hun gemeente. Men volstaat met algemeenheden over "strategisch relatiebeheer". Daar vallen bijvoorbeeld "regionale informatiebijeenkomsten" van de Nationaal Coà¶rdinator Terrorismebestrijding onder. Ook komt er een "vraagbaak" en een "handreiking" voor gemeenten. Dat zijn tijdelijke stoplappen, die het bestaande informatiegat tussen AIVD en de lokale driehoek niet dichten.

GroenLinks vindt het hoog tijd dat het informatiegat structureel wordt gedicht. Daarom dienen er in ieder geval voor de vier grote steden AIVD liaisonofficieren aangesteld te worden. Deze AIVD ambtenaren krijgen een werkplek binnen het politiekorps en treden als adviseur van de driehoek op. Vooralsnog kiezen wij voor de vier grootste korpsen, omdat in die gebieden zich zowel de meeste potentiële doelwitten als potentiële verdachten lijken te bevinden.

Momenteel zijn er in regionale politiekorpsen zogenaamde ´artikel-60 ambtenaren' actief. Deze ambtenaren, onder meer actief bij de Regionale Inlichtingendiensten (RID's), geven inlichtingen door aan de AIVD. Omgekeerd kunnen zij echter geen geheime AIVD informatie - relevant voor hun korps of gemeente - aan de driehoek doorgeven. Door het aanstellen van speciale liaisonofficieren kan dit doorbroken worden. Enerzijds kan het de drempelvrees bij de AIVD verlagen, omdat het om ´eigen' AIVD-ers gaat, anderzijds biedt het de grootste vier gemeenten de kans om echt wat van hun regierol te maken. Daarbij hoort dan wel dat bestaande wet & regelgeving zo wordt aangepast, dat er door deze liaisonofficieren ook daadwerkelijk actuele à©n accurate inlichtingen overgedragen kunnen worden.

bron:Groenlinks