In de afgelopen jaren is het gemiddeld aantal leerlingen per school in het middelbaar en vooral het hoger beroepsonderwijs veel sterker toegenomen dan bij de andere onderwijssoorten. De universiteiten blijven echter verreweg de grootste onderwijsinstellingen.

Omvang hogescholen het sterkst toegenomen
In het schooljaar 2004/'05 telden de scholen voor hoger beroepsonderwijs gemiddeld 6 411 studenten. Dat is bijna de helft meer dan in 1997/'98. Het aantal hbo-studenten is sindsdien met een kwart gegroeid, doordat meer leerlingen doorstroomden van het havo naar het hbo. Het aantal hbo-scholen nam daarbij juist af van 65 tot 54.

In het mbo nam sinds 1997/'98 het gemiddeld aantal leerlingen met 37 procent toe tot 6 775 leerlingen per school. In die periode is het aantal leerlingen met 9 procent gegroeid tot 474 duizend. Maar door fusies is het aantal mbo-scholen gedaald van 88 naar slechts 70 in 2004/'05.

Universiteiten veruit het grootst
De universiteiten zijn veruit de grootste onderwijsinstellingen. In 2004/'05 waren er per universiteit gemiddeld ruim 15 duizend studenten ingeschreven. Dit aantal is sinds 1997/'98 met bijna een kwart toegenomen.

Grotere scholen in katholiek voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs hadden de openbare scholen in 2004/'05 gemiddeld 1 266 leerlingen. Sinds 1997/'98 is dit aantal amper gegroeid. In het bijzonder onderwijs nam de gemiddelde schoolgrootte daarentegen met 22 procent toe tot 1 459 leerlingen. Vooral op de rooms-katholieke scholen is het leerlingental de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar liefst 35 procent. Dit komt vrijwel uitsluitend door een afname van het aantal scholen. Bij de protestants-christelijke scholen bleef de groei van het gemiddeld aantal leerlingen beperkt tot 4 procent.

Basisscholen nauwelijks gegroeid
In 2004/'05 telde een Nederlandse basisschool gemiddeld 222 leerlingen, 4 procent meer dan in 1997/'98. In tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, is hier het bijzonder onderwijs sinds 1997/'98 nauwelijks harder gegroeid dan het openbaar onderwijs.

bron:CBS