De ledenraden van de coöperaties VGZ-IZA en Univé hebben groen licht gegeven voor een structurele samenwerking tussen VGZ-IZA-TRIAS en Univé. Door de samenwerking komt veel kennis en kunde over verzekeringsproducten op het gebied van zorg, inkomen, wonen en mobiliteit samen. Doel is een top drie score qua prijs en prestatie met de klant als grootste winnaar. Onderdeel van de samenwerking is de fusie van de zorgbedrijven. In de branche van zorgverzekeringen ontstaat daarmee de grootste combinatie van het land met 4,2 miljoen zorgverzekerden.
In het toekomstige landelijke distributienetwerk spelen de vierendertig onderlinge waarborgmaatschappijen van Univé een belangrijke rol. De twee coöperaties blijven zelfstandig opereren; alleen de twee zorgbedrijven gaan volledig samen. Om de samenwerking te besturen wordt er een nieuwe, derde coöperatie opgericht. De Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van beide bedrijven worden samengevoegd tot een gezamenlijk bestuur en Raad van Commissarissen van de nieuwe coöperatie.

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van VGZ-IZA-TRIAS, Boudewijn Dessing, wordt de eerste voorzitter. De huidige bestuursvoorzitter van Univé, Edwin Velzel, volgt Dessing per 1 oktober 2006 op vanwege zijn al eerder aangekondigde vertrek. Verder zullen de heren Driessen, Hennekam, Kestens en Rozendaal deel uitmaken van de Raad van Bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband.

Ook de uitvoeringsorganisaties worden gebundeld. In de komende periode wordt dit nader uitgewerkt. Het besluit tot samenwerking moet nog worden getoetst door DNB en de NMa. De ondernemingsraden van de beide coöperaties hebben aangegeven de voordelen van de samenwerking en bundeling van krachten in te zien en mee te willen werken aan de verdere vormgeving van de samenwerking. Daartoe is een convenant gesloten waarin de afspraken staan hoe om te gaan met bijvoorbeeld personele aspecten, organisatieaanpassingen en de rol van de medezeggenschap hierin.
bron:VGZ