Minister Donner van Justitie heeft subsidie toegezegd aan het Centrum Internationale Kinderontvoering dat informatie gaat geven aan ouders van wie een kind is ontvoerd of dreigt te worden ontvoerd. Ook professionals die in aanraking komen met kinderontvoering kunnen bij het centrum met vragen terecht. Voorlichting over internationale kinderontvoering is belangrijk om de kans op kinderontvoering te verminderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Internationale kinderontvoering: Onderzoek naar de uitvoering van het
Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands perspectief'. Het onderzoek is uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.

De komende drie jaar krijgt het centrum dat op 1 juni de deur opent, 350.000 euro subsidie per jaar. Met de subsidiering van het Centrum Internationale Kinderontvoering geeft de minister tevens uitvoering aan een motie die vorig jaar door de Kamer werd aangenomen. Uit het onderzoek van het WODC blijkt verder dat het belangrijkste motief voor internationale kinderontvoering relatie- en echtscheidingsproblemen zijn. Bij deze problemen zou het centrum een rol kunnen spelen door te verwijzen naar een bemiddelaar. Het bereiken van een oplossing tussen beide ouders is in het belang van het kind.
Centrale autoriteit
Met betrekking tot de Centrale autoriteit (Ca) concluderen deskundigen dat de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag door de Centrale autoriteit (Ca) snel en deskundig verloopt. Wel stellen de onderzoekers dat de Ca duidelijker dient aan te geven wat haar werkwijze is, welke rol ze vervult en wat de ouders en betrokken instanties kunnen verwachten. In het onderzoek komt naar voren dat respondenten vinden dat de Ca zich actiever zou moeten opstellen, met name bij het bieden van nazorg aan het kind dat terugkomt in
Nederland na een ontvoering. De onderzoekers vragen zich echter af of dit een taak zou moeten zijn van de Ca. Minister Donner schrijft aan de Tweede Kamer dat in het kader van nazorg hulp kan worden gezocht bij organisaties als het Algemeen Maatschappelijk Werk of, indien aanwezig, een Centrum Jeugd en Gezin of een ander steunpunt in de eigen woonplaats. Als sprake is van ernstige problemen kan gebruik worden gemaakt van de jeugdzorg.
bron:MinJus