Omdat renovatiekosten voor bestaande windturbines aanzienlijk lager zijn dan investeringskosten voor nieuwe windturbines, heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken besloten een aparte categorie in de MEP te introduceren voor renovatie van bestaande windturbines op land. Het subsidiebedrag zal tot en met de eerste helft van 2006 1,7 eurocent per kilowattuur bedragen en in de tweede helft van 2006 en in 2007 0,8 eurocent per kilowattuur.

De verlaagde subsidiebedragen gelden alleen voor nieuwe aanvragen. Aan al verleende subsidies en in behandeling zijnde aanvragen wordt niet getornd. Daarnaast zal er sprake zijn van een overgangsregime. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen producenten van windenergie aan te tonen dat zij al và³à³r de inwerkingtreding van deze maatregel schriftelijk investeringsverplichtingen zijn aangegaan. In dat geval heeft men nog recht op het oorspronkelijke subsidiebedrag voor wind op land van 7,7 eurocent per kilowattuur.

bron:EZ