De dreiging in Nederland is onverminderd substantiëel. Hier actieve netwerken oriënteren zich op dit moment sterker internationaal dan voorheen. Die onverminderde dreiging geeft ook het belang aan van een voortvarende uitvoering van beleid. Het afgelopen halfjaar krijgt de lokale aanpak van radicalisering steeds meer vorm en begint ook de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tegen terrorismebestrijding gestalte te krijgen. Dat schrijven de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de vierde Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer.

Actueel dreigingsbeeld
Er geldt een onverminderde substantiële dreiging voor Nederland. De snelle verspreiding van de jihadistische ideologie bijvoorbeeld via de virtuele netwerken op het internet dragen daartoe bij. Dit tegen de achtergrond dat hier actieve netwerken zich op dit moment sterker internationaal oriënteren dan voorheen door de situatie in Irak en Afghanistan. Het negatieve beeld kan verder verslechteren omdat lokale kwesties, zoals controversiële debatten over de islam, internationaal de aandacht trekken. Dergelijke
zaken zijn koren op de molen van ultraorthodoxe en radicale stromingen, zoals de salafistische, die in de Nederlandse context momenteel zowel op het internet als in steeds meer moskeeën snel aan invloed winnen. Zij maken bij voorkeur gebruik van de
Nederlandse taal, waardoor steeds meer jonge moslims worden bereikt met alle radicaliseringsrisico's van dien. De dreiging wordt enigszins getemperd door een gestaag doorzettende bereidheid vanuit de islamitische gemeenschap om de problemen van radicalisering en rekrutering te onderkennen en tegen te gaan. Er worden verschillende initiatieven genomen, om de Nederlandstalige diversiteit in het politiek-religieuze debat te bevorderen als tegenwicht tegen radicale boodschappen.

Lokale aanpak radicalisering krijgt vorm
Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van de noodzaak om radicalisering in hun gemeente aan te pakken. Inmiddels hebben niet alleen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag een specifieke aanpak van radicalisering, maar zijn ook andere kleinere gemeenten zoals Ede en Helmond begonnen met een eigen aanpak van radicalisering. Hiervoor is van groot belang dat er vanuit verschillende invalshoeken zoals jongerenwerk, veiligheid en integratie op een gebalanceerde manier wordt samengewerkt. Tevens zijn meerdere gemeenten bezig met het ontwikkelen van een gemeentelijk informatie analysepunt waar informatie over radicalisering in de stad of regio aan elkaar wordt gekoppeld en geanalyseerd.

Speciale eenheden
De bouw van de nieuwe Dienst Speciale Interventies (DSI) bij het KLPD zal naar verwachting medio 2006 gereed zijn. Er is inmiddels voorzien in structurele financiële dekking en aan de benodigde aanpassingen in wet- en regelgeving wordt op dit moment de laatste hand gelegd.

Terrorismebestrijding en het bedrijfsleven
Door publieke en private partijen is in 2005 de wens uitgesproken de publieke-private samenwerking rond terrorismebestrijding op te zetten. Die samenwerking is in eerste instantie gericht op het bevorderen van het bewustzijn bij bedrijven over terroristische dreigingen en risico's. Dat vereist een vergroting van de kennis van bedrijven (en overheid) over dreigingen, kwetsbaarheden, en risico's. Uiteindelijke doel is bij bedrijven een vergroting van de alertheid teweeg te brengen en het besef te vergroten dat het verstandig is om risicoanalyses uit te voeren.
 
Alerteringssysteem Terrorismebestrijding
Het afgelopen half jaar zijn er weer twee sectoren aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb). Het gaat om de sector Stads- en Streekvervoer en de Financiële sector. Voor beide sectoren is het basisniveau afgekondigd. Met de al
aangesloten sectoren is een uitgebreide oefenronde in gang gezet. De eerste resultaten leidde tot diverse aanpassingen in het proces. Taken, rollen en verantwoordelijk-heden van beheerders en gebruikers van het systeem zijn nu helder vastgelegd. Ook is gestart met het maken van een ontwerp voor een ICT-ondersteund en snel communicatiesysteem voor de gebruikers van het systeem. De communicatie tussen de diverse contactpersonen van overheid en bedrijfsleven vindt doorgaans fysiek, telefonisch of per fax plaats, terwijl tegenwoordig middelen voor een snellere en vollediger gegevensverstrekking beschikbaar zijn. Deze systemen werden tot nu toe voornamelijk ingezet in de commerciële sector.

Tot slot wordt in de brief nog een overzicht gegeven van de stand van zaken op diverse onderdelen van het terrorismebeleid waaronder crisisbeheersing en internationale samenwerking.

bron:MinJus