De tariefopbouw van straattaxi’s wordt vereenvoudigd, waardoor consumenten van te voren beter kunnen inschatten wat een taxirit gaat kosten. Dat schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. De invoering van een nieuwe tariefstructuur voor het straattaxivervoer past in een reeks van maatregelen die de positie van de consument op de taximarkt moet versterken en de kwaliteit van het taxivervoer moet verbeteren. Eerder dit jaar hebben de Eerste en de Tweede Kamer al ingestemd met een wetsvoorstel die de gewenste vereenvoudiging in de tariefopbouw mogelijk maakte.

Het voorstel van de minister voorziet in twee soorten tarieven: een variabel tarief op de meter en vaste ritprijzen. Het variabele tarief bestaat uit een instaptarief inclusief de eerste 2 kilometers en een kilometertarief vanaf de derde kilometer voor de rest van de rit. De duur van de taxirit, in de huidige structuur een onvoorspelbare factor om vooraf een goe-de inschatting te maken van de ritprijs, komt te vervallen. Klanten kunnen zo op basis van de afstand van een taxirit een betrouwbare voorspelling doen van de ritprijs en zijn daar-door beter in staat om verschillende aanbiedingen te vergelijken. Een informatiebord bij standplaatsen met globale afstanden naar veel voorkomende, belangrijke bestemmingen kan de klant hier bijvoorbeeld bij helpen. De minister is hierover in gesprek met de grote gemeenten.

Vaste ritprijs
Naast het variabele tarief blijven in de voorstellen van de minister vaste ritprijzen mogelijk, bijvoorbeeld voor vervoer van en naar Schiphol. Ook verhuur per zitplaats – zoals bijvoor-beeld in de treintaxi gebeurt - of een vast tarief voor vervoer binnen (bepaalde delen van) een stad wordt voor alle aanbieders eenvoudiger. Hiermee komt de minister tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van de taxibranche. In alle gevallen blijft gelden dat de prijs tevo-ren bekend moet zijn en met klant is overeengekomen.

Verder schrijft de minister in haar brief dat het ook mogelijk is om voor aanvullende dien-sten voor aanvang van de rit aparte afspraken met de klant te maken over de daarvoor in rekening te brengen kosten. Dit kunnen afspraken zijn over bijvoorbeeld een overeenge-komen wachtperiode of een andere soort service (bijvoorbeeld het dragen van koffers).
Naast een nieuwe tariefopbouw voor de straattaxi, wordt in de voorstellen ook de zicht- en leesbaarheid van de tarieven voor de consument verbeterd. De tarieven vermeld op de verplichte tariefkaart dienen op vijf meter afstand zichtbaar te zijn. Om ook in de toe-komst excessief hoge tarieven te voorkomen, en om consumenten hiertegen te bescher-men, blijft het maximumtarief in de nieuwe tariefstructuur van kracht. Dit maximumtarief is wel aangepast aan de onderdelen van de nieuwe tariefstructuur.

Om de taxibranche te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe tariefstructuur wordt aan de taxibranche een rekenmodel gratis beschikbaar gesteld voor het omrekenen van de tarieven. Ook een aangepast modeltariefkaart, waar veel taxichauffeurs nu al gebruik van maken, wordt door het ministerie aan de branche gratis ter beschikking gesteld.
Er komt ook een uitgebreide voorlichtingscampagne over de nieuwe tariefstructuur gericht op de consument als op de taxibranche. Wanneer de nieuwe tariefstructuur ingaat is nog niet bekend. Hierover wil de minister eerst overleggen met de Tweede Kamer. De effecten van de introductie van de nieuwe tariefstructuur worden gevolgd en een jaar na volledige invoering geëvalueerd.

bron:VenW