Op 6 juni 2006 heeft een Zwitsers onderzoeksconsortium uit Zürich de resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische (EM) velden van UMTS-masten. Zij hebben geen effect van UMTS-velden gevonden op het ervaren welbevinden en de cognitieve prestaties van de proefpersonen. Bij de presentatie van en de toelichting op het COFAM-onderzoek in 2003 heeft TNO er steeds op gewezen dat de resultaten verrassend waren en meer vragen opriepen dan het onderzoek kon beantwoorden. Ook heeft TNO benadrukt dat bij dergelijk experimenteel onderzoek ten onrechte een statistische relatie tussen UMTS en welbevinden wordt gevonden. Daarom heeft TNO sterk aangedrongen op vervolgonderzoek teneinde meer duidelijkheid te krijgen. Het is dus zowel uit wetenschappelijk als uit maatschappelijk oogpunt, belangrijk dat het Zwitserse onderzoek gedaan is.

Het onderzoek van het Zwitserse onderzoeksconsortium is deels een herhaling van, maar vooral ook een uitbreiding op het verkennende onderzoek dat TNO in 2003 heeft gedaan. Dit zogenoemde COFAM-onderzoek, dat in de wereld het eerste in zijn soort was, leek een statistisch verband aan te geven tussen blootstelling aan EM-velden van UMTS-masten en 'ervaren welbevinden'. Echter, de gevonden effecten waren klein en TNO heeft destijds ook aangegeven dat er geen sterke wetenschappelijke reden is dat er dergelijke verbanden zouden zijn.
Het onderzoek is door de Zwitsers uitgevoerd op basis van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het oorspronkelijke TNO-onderzoek en bij de nadere analyse ervan. Op een verzoek om te adviseren bij het onderzoeksprotocol heeft TNO dan ook positief gereageerd. Het doel van dit Zwitserse onderzoek was wetenschappelijke aanwijzingen te vinden voor de door de TNO-onderzoekers mogelijk gevonden effecten. In tegenstelling tot het TNO-onderzoek is door de Zwitserse onderzoekers expliciet en gericht gezocht naar mogelijke effecten. Bovendien geeft het Zwitserse onderzoek antwoord op een aantal vervolgvragen die voortkwamen uit het TNO-onderzoek. Overigens is TNO niet betrokken geweest bij de uitvoering van het onderzoek.
bron:TNO