De Europeese Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan een Nederlandse steunregeling voor het verlenen van subsidies voor de vervanging of retrofit van dieselmotoren van binnenvaartschepen. Voor de regeling, die geldt voor 5 jaar, is een bedrag uitgetrokken van ongeveer 20 miljoen euro.

De regeling heeft tot doel de Nox-uitstoot van de bestaande binnenvaartvloot in Nederland aanzienlijk te doen verminderen door subsidiëring van lage emissie-dieselmotoren.

De regeling voorziet in investeringssubsidies bij:
-de aanschaf van een emissie-arme scheepsdieselmotor in plaats van een conventionele scheepsdieselmotor bij de bouw van een nieuw schip of bij hermotorisering van een bestaand schip;
-de aanschaf van een emissie-arme scheepsdieselmotor in plaats van revisie van de in gebruik zijnde conventionele scheepsdieselmotor;
-retrofit van een in gebruik zijnde conventionele scheepsdieselmotor tot een emissie-arme scheepsdieselmotor.

In Nederland geregistreerde schepen, ongeacht de nationaliteit van de eigenaar, komen voor de steun in aanmerking.  De Commissie acht de regeling in overeenstemming met het EG-Verdrag, met name met de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu. Op grond van deze kaderregeling mogen investeringen in apparatuur die tot doel hebben verontreiniging of hinder te verminderen of te beëindigen worden toegestaan.

bron:EU