Toezicht IWI moet bijdragen aan betere dienstverlening aan de burgerIn de komende jaren houdt de Inspectie Werk en Inkomen samenhangend, sober en slagvaardig toezicht op sociale zekerheidsorganisaties en organisaties op het terrein van arbeidsomstandigheden en productveiligheid. Toezicht waarvan de uitvoeringsorganisaties en gemeenten kunnen leren. Daarbij richt IWI zich vooral op de doeltreffendheid van het stelsel en stelt zij in de programmering de burger centraal. Deze plannen presenteert de inspectie vandaag in het Meerjarenplan 2006-2009. Ook publiceert de inspectie het Jaarplan 2006, waarin het nieuwe toezicht voor het eerst is uitgewerkt.

De overheid concentreert zich steeds meer op haar kerntaken en doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en maatschappelijke organisaties. Toezicht vindt plaats in een nieuwe verhouding tussen staat en samenleving en is onderdeel van een breder systeem van checks and balances waarmee de doelstellingen van de overheid bereikt moeten worden. De inspectie heeft zich daarom voorgenomen om de uitvoeringsorganisaties en professionals die de publieke dienstverlening verzorgen meer ruimte te geven. Daarmee zijn zij beter in staat hun dienstverlening aan de burger te verbeteren. Een constante factor in het toezicht is de taak om ten behoeve van de minister, de burgers, maatschappelijke organisaties en het parlement toezichtbevindingen neer te leggen in openbare rapporten. De rapporten van de inspectie beogen een stimulans te zijn tot verbetering van de uitvoering. Daarom formuleert de inspectie haar oordelen zo dat recht wordt gedaan aan de context en de omstandigheden waarin de uitvoering zich bevindt.

In 2006 hebben de plannen tot gevolg dat de inspectie zich meer zal verlaten op
verantwoordingsinformatie van de organisaties en meer tijd zal besteden aan actuele
onderwerpen en het leveren van expertise aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De helft van de onderzoekscapaciteit besteedt de inspectie aan onderzoek naar de dienstverlening aan werkzoekende burgers in de keten. Verder zullen er onder andere onderzoeken starten naar handhaving, samenwerking tussen organisaties en implementatie van nieuwe regelgeving. Voor de periode 2007-2009 heeft de inspectie vier programmeringslijnen benoemd: ketensamenwerking, publiekprivate samenwerking, de rol van de burger en handhaving. De inspectie gaat ook meer samenwerken met andere
toezichthouders.

bron:IWIComments are closed.
%d bloggers liken dit: