Op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt),die op 1 maart 2006 in werking is getreden, worden inkomens bij de overheid en andere uit publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan het belastbaar loon van ministers, met ingang van dit jaar openbaar gemaakt. Het gaat om de inkomens bij overheidsinstellingen als Rijk, provincies en gemeenten, maar ook om uitvoeringsorganisaties en onderwijsinstellingen. Ook voor woningbouwcorporaties geldt de
openbaarmakingsplicht. Het kabinet ziet deze openbaarmaking als een eerste, noodzakelijke stap voor het verder vormgeven van het topinkomensbeleid in de (semi-)publieke sector.

Het bedrag waaraan de topinkomens worden getoetst is het gemiddeld belastbaar jaarloon van ministers. Dit gemiddelde wordt berekend volgens een ministeriële regeling en gepubliceerd in de Staatscourant. In 2005 bedroeg het gemiddelde ministerssalaris E 158.000. Het bedrag van E 158.000 is als volgt opgebouwd. Basis is het bekende bruto jaarsalaris van ministers van E123.565. Net als voor alle belastingplichtigen is het belastbaar jaarloon van ministers van het bruto jaarsalaris afgeleid door bij het bruto jaarsalaris op te tellen de vaste en variabele belastbare vergoedingen (zoals reiskosten, andere onkostenvergoedingen en  - voor 2005 - vergoedingen voor ziektekosten) en vervolgens op dat totaal in mindering te brengen de premies voor de volksverzekeringen. Vervolgens is dit bedrag gecorrigeerd door rekening te houden met een, in het geval van ministers, fictieve pensioenbijdrage en eenvergoeding voor het verplichte privé-gebruik van de dienstauto. Deze correctie is gedaan om een met de overige inkomens in de publieke sector vergelijkbaar bedrag te krijgen.

De verantwoordelijke instelling moet de inkomens die boven het bedrag van E158.000 uitgaan openbaar maken in de jaarrekening over 2005. Bovendien moet de verantwoordelijke instelling deze inkomens voor 1 juli 2006 aan het ministerie van BZK melden. Het ministerie zal daarvoor een speciale toegangscode beschikbaar stellen, waarmee via de website van BZK de hoogte van het salaris kan worden opgegeven. De minister van BZK rapporteert over de hoogte van de inkomens ieder najaar aan de Tweede Kamer.
bron:BZK