Stichting 26.000 Gezichten organiseert een tribunaal over de gevolgen van het uitzetbeleid van het kabinet Balkenende II voor minderjarige asielzoekers. Het tribunaal is zondag 20 november, 14.00 tot 17.00 uur, in De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam. Op deze dag van de rechten van het kind, vlak voor de behandeling van de justitiebegroting in de Tweede Kamer, worden de regeringspartijen aangeklaagd vanwege de effecten van het uitzendbeleid op kinderen. Binnenkort verschijnt een nieuwe serie filmportretten van asielzoekers die met onbekende bestemming zijn vertrokken.

Aanleiding
26.000 Gezichten is een initiatief van honderdvijftig Nederlandse filmmakers, gericht op het in beeld brengen van asielzoekers die onder de oude asielwet Nederland binnenkwamen en na jaren nu toch moeten vertrekken. Het project wil de problematiek van deze mensen onder de aandacht brengen en houden van de publieke opinie en de Haagse politiek, en de vraag opwerpen of het aanvaardbaar is dat deze mensen en hun kinderen na jaren van inburgering uit Nederland worden weggestuurd.

Problematiek
Het restrictieve terugkeerbeleid van de huidige regering pakt niet goed uit. Van de groep van 26.000 mensen zijn 13.750 dossiers opnieuw door minister Verdonk persoonlijk beoordeeld. Daarvan mag 43 % alsnog definitief in Nederland blijven, 22% is daadwerkelijk vertrokken, maar 35% (bijna 5.000 mensen) is uit het zicht van de IND verdwenen. ´Met onbekende bestemming vertrokken' (MOB) noemt het ministerie dat. In de praktijk bekent dit dat deze mensen op straat terechtkomen zonder overheidsvoorzieningen op het gebied van inkomen, huisvesting en gezondheidszorg. Het grootste deel ´verdwijnt' in een van de Nederlandse gemeentes. Burgemeesters, verenigd in het asielplatform van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG), de Kerken en het Humanistisch Verbond maken zich over deze ontwikkelingen grote zorgen. De gemeentes organiseren noodopvang, maar veelal zijn het burgers met een kerkelijke achtergrond die zich opwerpen om de dakloze asielzoekers op te vangen,

Met name voor kinderen is de lange verblijfsduur die aan uitzetting voorafgaat zwaarwegend. De banden met het land van herkomst zijn veelal minimaal, de meesten beheersen de taal van hun ouders niet. Zij zijn hier opgegroeid, spreken en schrijven Nederlands, hebben hier onderwijs genoten, hebben zich gehecht aan leeftijdgenootjes, en zijn gericht op een toekomst in Nederland. Vaak hebben deze kinderen medische, psychische en sociale problemen die onder andere samenhangen met ervaringen in het verleden, de trauma's van hun ouders, de onzekerheid van asielprocedures en het gebrek aan toekomstperspectief. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) geldt dit in nog heviger mate.

Tribunaal
Tijdens het tribunaal zullen de drie regeringspartijen (CDA, VVD en D'66) worden aangeklaagd omdat met het huidige uitzetbeleid van Minister Rita Verdonk fundamentele Rechten van het Kind worden geschaad. Deze kinderen hebben medische, psychische en sociale problemen die zijn terug te voeren op de situatie waarin zij zich bevinden. 

Onder voorzitterschap van kinderrechter mevr.mr.Nanneke Quik-Schuijt zal de rechtbank die verder nog bestaat uit oud-burgemeester drs. Ed van Thijn en prof. Anton van Kalmthout, getuigen en getuige-deskundigen horen. De aangeklaagden krijgen recht op verweer. Na het requisitoir van de openbare aanklager, mr. Arnoud Willems, die handelt namens Defence for Children, Vluchtelingenwerk Nederland, Inlia en Kerk in Actie, zal de rechtbank nog dezelfde middag tot een uitspraak komen,
 
Voor de getuigenissen wordt ondermeer geput uit het dossier van 26.000 gezichten; uit diverse filmpjes blijkt hoe het terugkeerbeleid voor kinderen uitwerkt. Getuigen en getuige-deskundigen komen uit kringen van kinderpsychiaters, de Vereniging van Vertrouwensartsen inzake kindermishandeling (die onlangs een brief aan de regering schreef), de VNG, Pharos (kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid), Stichting Alleenstaande Asielzoekers Humanitas (SAMAH), en diverse personen en groeperingen die zich met noodopvang bezighouden.

Vertegenwoordigers van de regeringspartijen worden opgeroepen het huidige beleid te motiveren en zich te verweren tegen de aanklacht. Opgeroepen zijn de woordvoerders van CDA, VVD, en D66. Ook de minister voor vreemdelingenbeleid en integratie, mevr. drs. Rita Verdonk zal worden gedaagd.

In de uitspraak van de rechtbank zullen alternatieven voor het beleid worden geformuleerd, en met name voorstellen worden gedaan voor een betere bescherming van de fundamentele rechten van het kind.

bron:ThePublicityCompagny