De tuchtkamer heeft twee Amsterdamse gerechtsdeurwaarders uit hun ambt worden ontzet. De uitspraak is een gevolg van tekorten op de derdengeldrekening van de Gerechtsdeurwaarders. In de Gerechtsdeurwaarderswet is het publiekrechtelijke toezicht op de beroepsgroep opgedragen aan het Bureau Financieel Toezicht. In de praktijk ziet dit Bureau erop toe dat gerechtsdeurwaarders van de gelden van hun opdrachtgevers (de zogenoemde derdengelden) afblijven. Maar het publiekrechtelijke toezicht kan tekorten zoals in het onderhavige geval moeilijk in alle gevallen voorkomen.

Al voor de totstandkoming van de Gerechtsdeurwaarderswet heeft een aantal financieel
gezonde gerechtsdeurwaarders zich de zich thans voordoende situatie gerealiseerd en heeft besloten de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders op te richten. Doel van het Fonds is schade zoals deze wordt geleden door de opdrachtgevers van de uit hun ambt gezette collega's te voorkomen.

Tot het Garantiefonds worden alleen gerechtsdeurwaarders toegelaten die voldoen aan
strenge eisen aan de solvabiliteit en de liquiditeit. Deelnemers aan het Fonds staan
middels een Lloyds-constructie voor elkaar in. In de praktijk betekent het dat de
tekorten van een financieel onverhoopt onvermogende deelnemer worden gedragen door de
andere deelnemers. Om de constructie mogelijk te maken onderwerpen de Fondsdeelnemers
zich aan privaatrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat - vanwege de strengere eisen dan de wettelijke vereisten - verder dan het publiekrechtelijke toezicht. De uitvoering van dit onderzoek is in handen van Volte accountants te Rotterdam. De kosten van dit
vrijwillige toezicht komen voor rekening van de deelnemers en worden derhalve niet
doorberekend aan hun cliënten. In de loop der jaren is het Fonds in kracht toegenomen en bestaat thans uit meer dan 20 (financieel gezonde) deelnemers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de deelnemer s naar schatting inmiddels meer dan de helft van de gehele gerechtsdeurwaardersmarkt.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft haar instemming betuigd met de uitspraak van de tuchtkamer.

bron:Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders.