De Nederlandse politiek vindt het belangrijk dat compost ook in de toekomst wordt afgezet in de landbouw. Dat blijkt uit de behandeling van de herziening van de meststoffenwetgeving in de Tweede Kamer vandaag. Vorig jaar heeft staatssecretaris Van Geel besloten de gescheiden inzameling van groente-, fruit, en tuinafval te laten bestaan. De Vereniging Afvalbedrijven is verheugd dat de afzet van compost nu ook de aandacht heeft.

Met haar beleid wil de overheid het hergebruik van afval stimuleren. De keuze voor het gescheiden inzamelen van groente- fruit en tuinafval (gft) betekent dat ook de afzet van compost goed moet zijn geregeld. Ook Tweede-Kamerleden zijn deze mening toegedaan en stellen nu voor de minerale stoffen in compost slechts gedeeltelijk mee te laten tellen bij de bepaling of aan de gebruiksnormen van de Meststoffenwet is voldaan.

Aanleiding voor de herziening van de meststoffenwetgeving is de veroordeling van Nederland vanwege onvolledige invoering van de Europese Nitraatrichtlijn in nationaal beleid. Nederland moet deze richtlijn op 1 januari 2006 correct hebben ingevoerd en daarom wordt de Meststoffenwet aangepast. Nu is het te hopen dat ook de Europese overheid het compostgebruik wil bevorderen en de Nederlandse werkwijze als norm accepteert. Staatssecretaris Van Geel heeft te kennen gegeven zich hiervoor sterk te maken. De Nederlandse afvalbranche wil hem hierin graag bijstaan.

De hoeveelheid ingezameld gft is al tien jaar stabiel met ongeveer 1,4 miljoen ton. Het ministerie van VROM maakte recent bekend dat deze hoeveelheid het afgelopen jaar waarschijnlijk is gegroeid met ongeveer vijf procent. De definitieve cijfers worden in de zomer verwacht. Het gescheiden ingezameld gft wordt verwerkt tot compost dat wordt toegepast in de land- en tuinbouw.

bron:Vereniging Afvalbedrijven