De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is teleurgesteld over de houding van minister Hoogervorst. De minister heeft voor de uitbreiding van medische verstrekking van heroïne slechts een eenmalig beperkt bedrag over en legt dus de rekening voor de verstrekking nagenoeg volledig bij de gemeenten.

Het zal in de praktijk betekenen dat er voor het gros van de gemeenten geen mogelijkheid is om de zo wenselijk geachte voorziening voor heroïneverstrekking tot stand te brengen. Dit werd duidelijk in een overleg tussen 17 grote steden en de minister.

Voor een sluitende hulpverlening aan ernstig verslaafden en het voorkomen en beheersen van overlast en criminaliteit in de grote steden is een toereikend aanbod van heroïne op medisch voorschrift essentieel. Het kabinet en de Tweede Kamer erkennen dit. De Tweede Kamer heeft al in juni 2004 besloten tot uitbreiding van het aantal behandelplaatsen van 300 naar 1000.

Door gemeenten is meermalen gevraagd om snelle, daadkrachtige besluitvorming en het
beschikbaar stellen van middelen. Hier heeft het Rijk geen gehoor aan gegeven. De VNG is dan ook onaangenaam verrast dat nu, midden in de recesperiode, gemeenten op korte termijn voorstellen moeten indienen. Hierbij wordt ze te verstaan gegeven dat ieder gemeente er nauwelijks geld voor krijgt en dat ze het na een jaar zelf moeten betalen. Gemeenten zijn wel genegen een bijdrage te leveren, maar kunnen niet de gehele kosten voor eigen rekening nemen. Zeker gezien het feit dat het een medische voorziening betreft die eigenlijk volledig uit de AWBZ bekostigd zou moeten worden.

De Tweede Kamer heeft door de motie Van der Laan duidelijk aangegeven dat er structureel geld beschikbaar moet worden gemaakt voor medische behandeling met heroïne. Het kabinet wil echter nog steeds niet verder gaan dan een beperkte en incidentele bijdrage in de kosten voor het eerste jaar. Daarmee legt ze de wens van de Kamer naast zich neer.

bron:VNG