De uitstoot van broeikasgassen is in 2004 licht toegenomen ten opzichte van 2003 van 214 tot 217 miljard kilogram kooldioxide-equivalenten. In 2004 was de uitstoot twee procent hoger dan in 1990.

In 2008-2012 moet Nederland op grond van de Kyoto-overeenkomst 6 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Sinds 1990 fluctueert de uitstoot rond 215 mld CO2-equivalenten, een structurele daling blijft uit. Dit blijkt uit een herziene berekening van de broeikasgasemissies voor de periode 1990-2004.

Kooldioxide-emissies stijgen
Over de periode 1990-2004 vertoont de ontwikkeling van de uitstoot van de afzonderlijke broeikasgassen een geheel verschillend beeld. Zo is in de periode 1990-2004 de uitstoot van koolstofdioxide met ruim 13 procent toegenomen tot 179 miljard kilogram maar komt er totaal 30 procent CO2-equivalenten minder aan methaan, distikstofoxide en fluorgassen in de lucht. Dit compenseert de toename van de bijdrage van CO2-emissie aan het broeikaseffect grotendeels.

De emissie van methaan en distikstofoxide is door vermindering van het aantal runderen (en mest) omlaag gegaan. Voor de afname van de emissies van fluorgassen zijn beperkende maatregelen de oorzaak.

Aandeel energiesector en verkeer stijgt
In 2004 leveren de energiesector, het verkeer en de industrie de belangrijkste bijdrage (78 procent) aan de uitstoot van kooldioxide. Het aandeel van de energiesector (32 procent) en van het verkeer (22 procent) is sinds 1990 toegenomen. In 1990 was de bijdrage van deze sectoren respectievelijk 26 en 19 procent. Het aandeel van de industrie vertoont al jaren een dalende lijn en bedroeg in 2004 nog 24 procent.

Toenemende energiebehoefte
De uitstoot van kooldioxide door de energiesector is met ruim 40 procent gestegen ten opzichte van 1990 tot 58 miljard kilogram en die van het verkeer met bijna 30 procent tot 39 miljard kilogram in 2004. De toename hangt samen met de sterk gestegen behoefte aan brandstoffen. Bij het wegverkeer is deze het gevolg van het grotere aantal verreden kilometers (verkeersprestatie) die slechts ten dele werd gecompenseerd door zuiniger motoren. Verder zetten elektriciteitsproducenten meer brandstof in om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit van consumenten en industrie.

bron:CBS