De AWBZ is in 2004 gemiddeld op voldoende tot ruim voldoende wijze uitgevoerd. De
uitvoering van de AWBZ gebeurt door 56 zogenaamde uitvoeringsorganen, 15 concessiehouders die 32 zorgkantoren aansturen, en het Centraal Aministratiekantoor Bijzondere Zorgkosten b.v. (CAK-BZ).

De 56 uitvoeringsorganen scoorden een voldoende, terwijl het CAK-BZ bij de uitvoering goed presteerde. Slechts à©à©n van de 15 concessiehouders die verantwoordelijk zijn
voor de 32 zorgkantoren in Nederland, voerde de AWBZ op matige wijze uit. Dat is een
belangrijke verbetering ten opzichte van 2003, toen nog vijf concessiehouders matig
presteerden. Twee concessiehouders voerden de AWBZ goed uit en zes concessiehouders
scoorden ruim voldoende. Bij de zes overige concessiehouders was de uitvoering voldoende.

De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie 2004 was over het algemeen van goed niveau. De onrechtmatige ontvangsten en uitgaven en de onzekerheid over de rechtmatigheid bleven beperkt tot een marginaal bedrag. Ook op dit punt is sprake van een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van 2003. Deze conclusies staan in het Algemeen Rapport Uitvoering AWBZ 2004 dat het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) op 12 oktober heeft vastgesteld. Wel vraagt het CTZ een aantal verbeteringen aan te brengen.

Verbeterpunten kwaliteit uitvoering
Zorgkantoren moeten op een aantal punten verbeteringen doorvoeren. Het gaat daarbij om monitoring van de financiële positie van zorgaanbieders via een systeem van
early-warning, het tijdiger opleggen van eigen bijdragen, het op basis van risicoanalyse uitvoeren van materiële controles (of zorg daadwerkelijk geleverd is) en het tijdiger afrekenen met de zorginstellingen. Het CTZ heeft vier concessiehouders een aanwijzing voor de uitvoering van de AWBZ gegeven. Over de naleving daarvan moeten zij rapporteren in de verantwoordingsdocumenten 2005.

Nauwelijks onrechtmatige en onzekere ontvangsten en uitgaven
Het CTZ heeft bij de uitvoeringsorganen en het CAK-BZ geen onrechtmatige ontvangsten en uitgaven vastgesteld. Er was evenmin sprake van onzekerheid over de rechtmatigheid. Bij de zorgkantoren bleven de onrechtmatige ontvangsten en uitgaven en de onzekerheid over de rechtmatigheid beperkt tot een bedrag van 5 miljoen euro (minder dan 0,03 procent van de totale uitgaven AWBZ). In 2003 was nog sprake van een aanzienlijke onzekerheid over de ontvangsten en uitgaven. De belangrijke verbetering in 2004 is het gevolg van verbeterde kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle.

bron:CTZ