Ter versterking van de kennisinfrastructuur in de bouw gaan de Universiteit Twente en TNO nauwer samenwerken, binnen het programma Proces- en Systeeminnovatie in de bouw (PsiBouw). Om de samenwerking op het gebied van bouwprocesmanagement en bouwprocesinnovatie meer vorm en perspectief te geven, tekenen de partijen op 15 juli een convenant. Het wordt getekend door prof.dr. Henk Zijm, rector magnificus van de UT en ir. Piet van Staalduinen, directeur markt van TNO Bouw en Ondergrond.

Het veranderen van de bouwsector is een traject van lange adem. Uit PSiBouw en andere veranderingsinitiatieven in de bouw blijkt dat er de komende jaren belangrijke opgaven liggen voor vernieuwing van opleidingen en onderzoek & ontwikkeling. Met het oog op die opgaven willen TNO en de UT op dit punt de krachten beter bundelen. In het verleden hebben TNO en UT meer ad hoc samengewerkt in uiteenlopende projecten. Zo was TNO betrokken bij projecten van P3Bi, een onderzoekstichting die vanuit de UT een brug naar de praktijk vormt met toepassingsgericht onderzoek. Inmiddels is het inzicht gegroeid dat meer structurele samenwerking in het voordeel werkt van beiden. Met dat inzicht was de stap naar het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant logisch.

Ambities
UT en TNO hebben tegenover elkaar de intentie uitgesproken om hun samenwerking te versterken op het terrein van organisatie en besturing van bouwprocessen, in het bijzonder proces- en systeeminnovatie in de bouw. Daarmee zal enerzijds worden ingespeeld op het impulsprogramma PSiBouw en zal anderzijds worden voortgebouwd op de aanpak en het netwerk van P3Bi en de vakgroep Bouw/Infra van de afdeling Civiele Techniek, faculteit Construerende Technische Wetenschappen. De ambitie van de Universiteit Twente is te excelleren in onderzoek en onderwijs op het terrein van construction management & engineering. TNO wil wetenschappelijke kennis toepasbaar maken om het innovatieve vermogen van bedrijven en overheid te vergoten. Samen ambiëren de UT en TNO een (internationaal) kennisnetwerk met partijen actief op gebied van proces- en systeeminnovatie in de Bouw.

bron:UT

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular