UWV heeft tientallen gevallen van fraude met gefingeerde dienstverbanden ontdekt. Bij deze vorm van fraude spannen werkgever en werknemer samen. De werkgever biedt de werknemer een arbeidscontract aan, maar laat iemand anders op dat contract werken, bijvoorbeeld iemand die een uitkering ontvangt of iemand die illegaal in Nederland is. De zogenaamde werknemer bouwt zo zonder zelf te werken een arbeidsverleden op, waarmee recht op een uitkering kan ontstaan.

Er zijn zes werkgevers aangehouden en vierentwintig werknemers die op basis van een gefingeerd dienstverband een uitkering ontvingen. Het betreffen de ZW, WW en WAZO (zwangerschapsuitkering). De schade bedraagt minimaal 260.000 euro. Ook heeft UWV zevenentwintig gefingeerde dienstverbanden geconstateerd waarbij geen uitkering is verstrekt. Deze fraude kan echter ook tot andere schade leiden: zo kunnen mensen op onterechte gronden een lening krijgen en is er vaak sprake van illegale tewerkstelling. Fraude met gefingeerde dienstverbanden wordt vooral aangetroffen bij malafide uitzendbureaus. Doordat de werkgever en werknemer samenspannen en alles administratief in orde lijkt te zijn (het dienstverband is aangemeld, de premies worden afgedragen), is deze vorm van fraude niet gemakkelijk te ontdekken. De bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van de fraude: zij moeten altijd het originele paspoort van een werknemer controleren en daarvan een kopie in hun administratie opnemen. De bedrijven moeten zelf nagaan of degene die op de foto in het paspoort staat ook daadwerkelijk de werknemer is en ze moeten controleren of de betrokken persoon van het identiteitsbewijs daadwerkelijk de werkzaamheden uitvoert en zich niet laat vervangen door een ander.
UWV was deze vorm van fraude al eerder op het spoor gekomen en besloot daarom vorig jaar de controles te intensiveren. UWV neemt bij het opsporen van de fraude, indien nodig, contact op met het Openbaar Ministerie, de Arbeidsinspectie, de Immigratie en Naturalisatiedienst, de Vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee. De Arbeidsinspectie heeft in de nu onderzochte gevallen 144.000 euro aan boetes vanwege illegale tewerkstelling opgelegd. Met het Openbaar Ministerie in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roermond is afgesproken dat in beginsel in alle zaken proces verbaal wordt opgemaakt. In zaken die al voorgekomen zijn, zijn geldboetes en gevangenisstraffen opgelegd. UWV vordert de onterecht verstrekte uitkeringen terug. De controles hebben daarnaast een preventief effect: de gefingeerde dienstverbanden die nu ontdekt zijn, kunnen in de toekomst niet meer leiden tot een onterecht beroep op een uitkering.
bron:UWV