De Raad van Bestuur van UWV heeft de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam gevraagd de rijksrecherche een onderzoek te laten verrichten naar drie beweringen:
- de bewering dat zich bij de aanhuur van de vestiging in Almere witwaspraktijken zouden hebben voorgedaan;
- de bewering dat volgens geruchten leden van de Raad van Bestuur persoonlijk zouden hebben geprofiteerd van overwinsten die zijn geboekt;
- de bewering dat bij SFB (voorganger van UWV) 18 miljoen gulden zou zijn verdwenen.

De beweringen staan in een verweerschrift dat de heer De Jonge, directeur Facilitair en Inkoop bij UWV, heeft geschreven in het kader van zijn ontslagaanvraag door UWV. De heer de Jonge doet in zijn uitgebreide verweerschrift een groot aantal ernstige aantijgingen aan het adres van UWV, onder andere ten aanzien van de integriteit van de leden van de Raad van Bestuur.

Het verweerschrift is door de heer De Jonge aan de media verstrekt waardoor zijn
aantijgingen breed onder de aandacht zijn gekomen. De Raad van Bestuur is van mening dat het UWV als geheel en enkele individuele leden van de Raad van Bestuur door de aantijgingen ernstig in diskrediet zijn gebracht. Om de beschuldigingen uit de wereld te helpen heeft de Raad van Bestuur om een onderzoek door de rijksrecherche naar de drie beweringen gevraagd.

Daarnaast heeft UWV in overleg met minister De Geus besloten een extern, onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de volgende onderwerpen:

- de bewering dat de minister van SZW gedurende het goedkeuringsproces van concrete huisvestingsbeslissingen in 2004, waaronder de geschetste gang van zaken rond de huisvesting van UWV in Rotterdam, voortdurend op het verkeerde been zou zijn gezet;
- de beweringen over de leegstand van 120.000 m2 als gevolg van het aanhuurbeleid in 2004;
- de bewering dat de inhuur van externen voor huisvestingszaken tot een ongewenste
belangenverstrengeling zou hebben geleid bij concrete huisvestingsbeslissingen alsmede tot mogelijke meerkosten;
- de bewering dat de expliciete afspraken met de minister over de overdracht van de huisvestingsportefeuille door UWV niet zijn nagekomen.

UWV en de minister hebben beide behoefte aan nadere informatie over deze onderwerpen. UWV zal voor dit onderzoek een externe onderzoeker inschakelen die geen persoonlijke of zakelijke banden met UWV of SZW heeft. Binnen vier weken, wanneer duidelijk is wie het onderzoek gaat uitvoeren, wordt vastgesteld wanneer de resultaten verwacht kunnen worden.

bron:UWV