Een ondernemingsraad (OR) moet niet structureel afstand kunnen doen van wettelijk toegekende bevoegdheden. Om dit te voorkomen moet het amendement van de PvdA, dat tegemoet komt aan de eerder geuite bezwaren van de vakcentrales op de nieuwe Wet medezeggenschap werknemers, worden aangenomen. Dat stelt de vakbeweging in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer aan de vooravond van de behandeling van de nieuwe wet.

Door als OR afstand te doen van wettelijke bevoegdheden, maak je medezeggenschap in feite onderhandelbaar. En dat is een brug te ver, vinden de drie vakcentrales. Zij zien liever dat de huidige situatie wordt gehandhaafd. Temeer daar nog lang niet in alle organisaties waar het zou moeten, een OR is geïnstalleerd en veel ondernemingsraden nog niet de positie ten opzichte van de werkgever hebben die wenselijk is.

FNV, CNV en MHP zijn ronduit teleurgesteld over het ontbreken van nadere voorstellen met betrekking tot faciliteiten voor de OR ter verbetering van de kwaliteit van het OR-werk, aangezien zich hier in de praktijk duidelijk knelpunten voordoen. Door het aantal uren voor OR-werk op te rekken van 60 naar 100 per jaar en door het toekennen van collectieve faciliteiten (door bijvoorbeeld het aanstellen van een ambtelijk secretaris) kunnen overbelaste OR-leden meer lucht krijgen en kan bovendien het OR-werk aantrekkelijker worden gemaakt.

De vakcentrales zijn positief over de mogelijkheid om landelijke OR-verkiezingen te houden, maar pleiten ervoor dit per sector te organiseren. Centrale verkiezingen kunnen de betrokkenheid van werknemers bij de OR vergroten. Bovendien kan de OR beter zichtbaar maken waar hij voor staat en wat in de volgende zittingsperiode bereikt moet worden. Daarvoor is het echter niet nodig om dit voor alle organisaties en sectoren op à©à©n en dezelfde dag te doen.

In de brief geven de drie vakcentrales ook aan, kritisch te kijken naar het kabinetsvoornemen om de taken van de bedrijfscommissies over te doen aan de Sociaal-Economische Raad. Ook gaan de vakcentrales in op de voorstellen over medezeggenschapsrechten voor uitzendkrachten en over het draagvlak voor OR-werk onder de achterban.

bron:CNV