Om de huidige milieuproblemen te kunnen oplossen, is een slimmer en moderner milieubeleid nodig. Nederland moet weer koploper worden in Europa op het gebied van milieubeleid, stelt staatssecretaris Van Geel.

Van Geel (VROM) schrijft dat in de Hoofdlijnennotitie Toekomstagenda Milieu, die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De staatssecretaris werkt op basis van deze notitie en de discussie in de Tweede Kamer de Toekomstagenda Milieu in concrete acties uit. Tegelijk houdt Van Geel discussieavonden met topfunctionarissen uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, burgers en overheden om nieuwe ideeën over het milieubeleid te krijgen.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld milieu als kans voor nieuwe technologie, een effectieve aanpak in Europees en internationaal verband, en de bijdrage van bedrijfsleven en burgers aan een beter milieu.

De ideeën die uit deze discussies naar voren komen, wil de staatssecretaris gebruiken voor de Toekomstagenda, die in februari 2006 verschijnt.

Milieudruk
De milieudruk in Nederland is bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in Europa. Hoewel Nederland twee keer zoveel aan milieu uitgeeft als gemiddeld in Europa, lukt het niet om een gemiddelde milieukwaliteit te bieden en aan de Europese milieunormen te voldoen. Een nieuw milieubeleid is daarom broodnodig, aldus de staatssecretaris.

Onderzoek
Ter voorbereiding op de Toekomstagenda Milieu heeft Van Geel onderzoek laten doen naar de acceptatie van het milieubeleid. Daaruit blijkt dat weinig milieumaatregelen op instemming van burgers kunnen rekenen. Mensen vinden milieu wel belangrijk, maar niet in vergelijking tot bijvoorbeeld inkomen, werk en gezondheidszorg. Mensen accepteren maatregelen meer als zij goede informatie krijgen over de milieuwinst ervan.

Daarom vindt Van Geel dat moderne communicatie het milieu op een aansprekende manier zichtbaar moet maken. 'Nederland was te klein voor alle ophef die de satellietbeelden over de deken van fijn stof over ons land, veroorzaakten. Als de gezondheid van mensen in het geding is, zoals bij luchtkwaliteit, staat milieu in het middelpunt van de belangstelling. We moeten in onze communicatie dus aansluiten bij de drijfveren en de waarden en normen van mensen.'

bron:VROM