De nieuwe Natuurbeschermingswet treedt op 1 oktober 2005 in werking. Nederland kan met deze wet nationale natuurgebieden aanwijzen en beschermen die belangrijk zijn voor het behoud van biodiversiteit in Europa.

Met de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft het kabinet de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn volledig opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Nederland kan hierdoor natuurgebieden aanwijzen die waardevol zijn voor het behoud de Europese biodiversiteit. De nieuwe wet regelt ook de bescherming van deze gebieden. Alle EU-lidstaten wijzen zulke natuurgebieden aan. Deze gebieden vormen samen een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000.

Er komt een vergunningenstelsel voor projecten die gevolgen kunnen hebben voor de Natura 2000-gebieden. Die vergunningen worden verleend door provincies of de minister van LNV. Verder stelt Nederland voor alle Natura 2000-gebieden de komende jaren beheersplannen op. Deze plannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet kunnen.

Bron: LNV