De leden van de politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP breiden op donderdag 16 juni 2005 de Blauwe Belegering voor het minis- terie van BZK in Den Haag uit. De belegering wordt vandaag met ruim 1000 extra politie- mensen uitgevoerd. De actiepiek ligt tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

 

Vanaf zondag 12 juni zijn de leden van de politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP be- zig met een Blauwe Belegering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink- rijksrelaties. Een belegering gedurende 24 uur per etmaal die in de Nederlandse vak- bondshistorie nog nooit heeft plaatsgevonden.

Acties in eigen tijd
Het doel van de Blauwe Belegering is de werkgever (minister Remkes) en de mensen op straat te tonen dat het de politiemedewerkers ernst is. Zeven dagen per week, 24 uur per dag, zonder dat er sprake is van een werkonderbreking of staking. Alle acties wor- den door de politiemensen in hun in vrije tijd gevoerd. Ze nemen er verlof voor op of verschuiven zonodig hun diensten.

De motivatie om deel te nemen aan de acties is erg hoog. Politiemensen zijn het af- braakbeleid van de werkgever, het nog niet willen onderhandelen over de CAO en het niet willen vertalen van het Museumpleinakkoord in goede regelingen, meer dan zat. Dat gaat ten koste van de loyale en bijzondere politiesector en een gezonde toekomst van de mensen die het zware politiewerk uitvoeren.

Andere opstelling noodzakelijk Het moet de minister duidelijk worden dat van hem een andere opstelling wordt ver- wacht om de onderhandelingen vlot te trekken. De minister zal substantieel iets te bieden moeten hebben alvorens de ACP, NPB en VMHP weer aan de onderhandelings- tafel verschijnen.

De onderhandelingen over een nieuwe politie-CAO en een rechtvaardige uitwerking van het Museumpleinakkoord zitten muurvast. Op het gebied van prepensioen, loondoorbe- taling in het 1e en 2e ziektejaar, de ziektekostenverzekering en de WAO/WW geeft de werkgever, minister J. Remkes, er blijk van geen oog en oor te hebben voor de gerecht- vaardigde eisen van de ACP, de NPB en de VMHP.

bron:NPB