Veel klanten van de voedselbank hebben schulden. Het gaat om 83 procent van de mensen. Behalve financiële problemen, hebben zij vaak ook andere problemen; 84 procent maakt gebruik van hulpverlening, zoals maatschappelijk werk en RIAGG. Opvallend is dat gebruikers van de voedselbank in veel gevallen geen gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen zoals bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke lasten. De samenwerking tussen deze instanties moet daarom worden verbeterd.

Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de 'Klantenanalyse voedselbanken' die hij heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Van Hoof heeft opdracht gegeven voor het onderzoek omdat het belangrijk is te weten wie de klanten van de voedselbanken zijn. Zo kunnen zij beter worden geholpen. Onderzoeksbureau Regioplan heeft het onderzoek uitgevoerd onder 430 klanten van voedselbanken in elf gemeenten. Ook zijn voedselbanken, sociale diensten en hulpverleningsinstellingen geïnterviewd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna driekwart van de ondervraagden een uitkering heeft. Het gaat vooral om bijstands- en WW-uitkeringen (respectievelijk 43 en 23 procent). Acht procent heeft een baan en vijf procent zegt helemaal geen inkomen te hebben. Van de mensen met schulden zegt ruim een kwart in de problemen te zijn gekomen doordat zij gemakkelijk krediet of een lening konden krijgen. Slechts ruim eenderde maakt gebruik van hulp bij het aflossen van schulden. Krap een derde van de voedselbankklanten maakt gebruik van bijzondere bijstand. Verder neemt 13 procent van de ondervraagden deel aan een reïntegratietraject op weg naar betaald werk.

Van Hoof noemt het opvallend dat driekwart van de ondervraagden een uitkering heeft, terwijl slechts 13 procent een reïntegratietraject volgt. Doordat de rest van de groep niet aan een baan wordt geholpen, blijven deze mensen aangewezen op een uitkering. 'Juist het vinden van werk kan mensen minder afhankelijk van de hulp van voedselbanken maken', aldus Van Hoof.
Verder wil hij nader onderzoek naar het grote verschil tussen de besteedbare ruimte in de voorbeeldbegrotingen voor minima van het Nibud en de besteedbare ruimte bij mensen die gebruik maken van voedselbanken. Voorts concludeert hij dat de samenwerking tussen alle betrokken instanties moet worden verbeterd om ervoor te zorgen dat mensen de hulp krijgen die nodig is. Hij kondigt aan dat daarom al dit jaar uitwisselingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor hulpverleners waar klanten van voedselbanken aankloppen. De bijeenkomsten moeten eraan bijdragen dat de hulp aan mensen in problematische situaties beter wordt. Van Hoof wijst er op dat voedselbanken, hulpverlenende instanties en gemeentelijke sociale diensten al streven naar meer samenwerking. Hij wil dat deze aanpak krachtig wordt voortgezet.
Ook zal Van Hoof de gemeenten de komende maanden indringend wijzen op de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die zij hebben om mensen in problematische situaties te helpen. Zonodig zal hij hen daarbij ondersteunen.Nederland telt 28 voedselbanken. Geschat wordt dat hiervan circa 8.000 huishoudens gebruik maken. Voedselbanken zijn geen typisch Nederlands verschijnsel. Er zijn voedselbanken in veertien Europese landen.
bron:SZW