Het aantal regels van het ministerie van VROM is het afgelopen jaar behoorlijk afgenomen. Dat  staat in een brief van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer.  Met deze brief geven zij de stand van zaken van het project modernisering VROM-regels.

In de brief geven de bewindspersonen een opsomming van wat er al bereikt is. Sinds het najaar van 2004 zijn een aantal regels geschrapt. Zo hoeven 250 bedrijven niet meer jaarlijks een publieksverslag op te stellen. Dit scheelt hen 15,4 miljoen euro per jaar. Een ander voorbeeld is de nieuwe regeling voor legionellapreventie. Het aantal malen dat bedrijven een keuring moeten uitvoeren, is verminderd. Het bedrijfsleven bespaart zo 40 miljoen euro per jaar. Ook is de verplichte jaarlijkse keuring van vloeistofdichte vloeren opgerekt tot eens in de zes jaar. Hierdoor worden de kosten voor bedrijven met 33 miljoen euro per jaar verlaagd.

Beter
Naast het afschaffen van regels en verplichtingen, werken de bewindspersonen van VROM aan betere regels. De twee belangrijkste projecten daarbij zijn de algemene milieuregels voor bedrijven en de omgevingsvergunning. De nieuwe algemene milieuregels komen eind 2005 in ontwerp beschikbaar. Ze zullen helderder en uniformer zijn dan de bestaande regels. Ook zijn de regels selectiever: bedrijven met een lage milieu-impact krijgen met minder regels te maken. Waar dat verantwoord is, worden voorschriften geschrapt.

Het project omgevingsvergunning bestaat uit twee delen. Aan de ene kant werkt VROM aan een wettelijke regeling die nodig is om de omgevingsvergunning tot stand te brengen. Het voorontwerp is de afgelopen maanden in brede kring bediscussieerd. Het bijgestelde wetsvoorstel zal naar verwachting in het voorjaar worden ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast voeren diverse gemeenten, provincies en milieudiensten samen met VROM pilots uit. Onderwerpen zijn daarbij onder meer het werken met à©à©n loket, de samenwerking binnen à©n tussen overheden, gecoà¶rdineerde handhaving en de toepassing van ICT. De ervaringen uit de diverse pilots zullen begin 2006 worden gebundeld en breed worden verspreid.

ICT
Om een zo groot mogelijke lastenvermindering voor burgers en bedrijven te bereiken, houdt VROM bij de uitwerking van de regelgeving rekening met het toepassen van ICT. Zo ontwikkelt het ministerie in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en ondernemersorganisaties sectorwijzers. Deze wijzers geven burgers en ondernemers via een digitale vragenboom inzicht in de wet- en regelgeving die voor hen relevant is. Daarbij gaat het zowel om de rijksregelgeving als om de regelingen van de decentrale overheden. Begin 2006 komt een eerste sectorwijzer (voor de horeca) beschikbaar.

Verder zorgt VROM via het project Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen (DURP) voor digitale bestemmingsplannen, streekplannen, structuurplannen en PKB's. Vanaf 2007 moeten de overheden alle ruimtelijke plannen verplicht digitaal vervaardigen. Daarnaast maakt het ministerie à©à©n landelijk uniform aanvraagformulier voor het langs digitale weg aanvragen van een omgevingsvergunning en voor het doen van meldingen in het kader van de algemene milieuregels. Minister Dekker zal verder wettelijk vaststellen dat
alle burgers en ondernemers hun omgevingsvergunning elektronisch kunnen aanvragen.

bron:VROM