Gemeenten en eigenaren van indoorspeeltuinen moeten meer aandacht besteden aan de veiligheid daarvan. Dit concludeert de VROM-Inspectie uit een onderzoek naar indoorspeeltuinen in Noord-Brabant en Limburg. Met dit onderzoek wil VROM een bijdrage leveren aan de veiligheid van de gebruikers, vaak honderden kinderen.

Vijf van de 16 onderzochte speeltuinen voldeden niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het ging hier onder meer om de brandveiligheid en de vlucht(on)mogelijkheden. De betrokken eigenaren en gemeenten hebben direct actie ondernomen. De VROM-Inspectie start deze week een landelijk en diepgaander onderzoek naar de veiligheid van indoorspeeltuinen. Daarnaast zijn met de vereniging van Recreatieondernemers in Nederland, RECRON, afspraken gemaakt hoe ondernemers beter op de hoogte kunnen worden gebracht van de bestaande veiligheidseisen.

Resultaten
De Inspectie heeft tijdens het onderzoek vooral gekeken naar de aspecten bouwen (brand- en constructieve veiligheid), gebruiksveiligheid (branddetectie, vluchtroutes, ontruimingsplan), ruimtelijke ordening (legale bestemming) en speeltoestellen (aanwezigheid van certificaten). De veiligheid van de speeltoestellen zelf is niet onderzocht.
In vijf van de 16 gevallen was er sprake van een zorgwekkende situatie die binnen à©à©n week opgelost moest worden. Het ging hierbij vooral om vlucht(on)mogelijkheden, zoals geblokkeerde nooduitgangen, geen of geen verlichte vluchtrouteaanduidingen. Maar ook om het ontbreken van een brandmeldinstallatie en de aanwezigheid van brandbare versiering. De betreffende vijf eigenaren en gemeenten hebben direct maatregelen getroffen. Bij de overige elf speeltuinen waren er andere tekortkomingen, zoals het ontbreken van een gebruiksvergunning en strijdigheid met het bestemmingsplan.

Aanbevelingen
Gemeenten en eigenaren zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltuinen. Omdat het bij kinderen gaat om een kwetsbare niet (geheel) zelfredzame groep, roept de VROM-Inspectie de eigenaren en gemeenten op meer aan veiligheid te doen. Zo wordt gemeenten aanbevolen om een hogere proriteit te geven aan de verlening van gebruiksvergunningen. De gemeenten krijgen verder de aanbeveling om periodiek controles daadwerkelijk uit te voeren. Eigenaren zouden ook zelf om die controles kunnen vragen en ook zelf regelmatig kunnen nagaan of zaken in orde zijn. Ook beveelt de Inspectie aan om regelmatig ontruimingsoefeningen te houden waardoor eigenaren, personeel, brandweer en gemeenten goed op een eventuele calamiteit zijn voorbereid.
VROM gaat daarnaast - op verzoek van de RECRON - bekijken of er een eenvoudige checklist van de veiligheidsaspecten voor ondernemers gemaakt kan worden. Verder wil de RECRON een landelijke bijeenkomst houden voor leden en niet-leden om alle veiligheidsaspecten van een indoorspeeltuin aan de orde te stellen. Overheid en bedrijfsleven kunnen hiermee invulling geven aan het gezamenlijke belang: veilige indoorspeeltuinen.

bron:VROM