Het wordt fiscaal interessanter om in films te investeren. Naar verwachting worden daardoor de komende jaren meer filmprojecten gerealiseerd. De herzieningen van de fiscale regelingen voor de film zijn in overleg tussen staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur en Media) en staatssecretaris Joop Wijn (Financiën) en de filmsector tot stand gekomen.

Met ingang van 1 januari 2006 worden de fiscale aftrekmogelijkheden verruimd en er wordt een gedeeltelijke belastingvrijstelling ingevoerd van de opbrengst van filmprojecten. Verder wordt de regeling vereenvoudigd waardoor kan worden bespaard op advieskosten.

Het kabinet besloot eind 2004 het filmstimuleringsbeleid voor te zetten. Hiervoor is een (fiscaal) budget van in totaal 20 miljoen euro per jaar beschikbaar. Uitgangspunt van de regeling is private investeringen aan te trekken voor films die zijn gericht op een groot en breed publiek. In de afgelopen jaren is gebleken dat door het filmstimuleringsbeleid, waarvan de fiscale regeling een onderdeel is, meer grotere films zijn gemaakt, de interesse van het grote publiek voor speelfilms van eigen bodem is gestegen en het marktaandeel van Nederlandse films is verbeterd à©n er een nieuwe generatie filmmakers is opgestaan.

Op korte termijn kan overigens weer op basis van de huidige fiscale subsidie worden geïnvesteerd. Onlangs heeft de Europese Commissie de regeling goedgekeurd. Deze blijft dan gelden tot 1 januari 2006, wanneer de nieuwe, verruimde regeling van kracht wordt.

Overige onderdelen van het filmstimuleringsbeleid van OCW, zoals de Regeling voor Publieksfilms, de intendant voor publieksfilms en het Telefilm-project, zullen later dit jaar aan de orde komen in de filmbrief van Medy van der Laan. In deze brief worden ook de culturele aspecten van het filmstimuleringsbeleid behandeld. Het gaat hierbij onder andere om de Regeling voor Publieksfilms en de kwaliteitstoets die het Nederlands Fonds voor de Film bij de toekenning van subsidies voor publieksfilms hanteert.

De komende tijd zal tevens worden gesproken met de producenten, distributeurs en vertoners die in september 2004 een distributie- en marketingfonds in het vooruitzicht hebben gesteld, als het kabinet het filmstimuleringsbeleid op structurele basis met 20 miljoen euro zouden voortzetten. Het doel van dit fonds van de marktpartijen is ook om de Nederlandse speelfilm nog beter in de markt te plaatsen.

bron:OCW