Het aantal coffeeshops in Nederland is vorig jaar, net als voorgaande jaren, licht gedaald. Ook het aantal gemeenten met een coffeeshop is gedaald. De geldende criteria voor het gedogen van een coffeeshop blijken goed hanteerbaar. Verder blijkt dat een ruime meerderheid van gebruikers hun cannabis aanschaffen in een gedoogde coffeeshop. Dit blijkt uit enkele onderzoeken naar de cannabisverkoop. Minister Donner van Justitie heeft de rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sinds 1999 wordt jaarlijks onderzoek verricht naar het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid. In het algemeen zijn er slechts geringe veranderingen ten opzichte van 2003 en de jaren daarvoor. Het algemene beeld is dat zowel het aantal coffeeshops als de beleidsvormen min of meer stabiliseren. De belangrijkste resultaten en conclusies van het rapport 'Coffeeshops in Nederland 2004' zijn:

Aantal coffeeshops
- Het aantal coffeeshops is verder gedaald, van 754 in 2003 naar 737 in 2004; een daling van 2,3%. De langzaam afnemende trend zet door.
- Het aantal gemeenten met coffeeshops is licht gedaald van 105 naar 103 (22% van alle gemeenten). Ruim de helft van alle coffeeshops is gevestigd in de vijf gemeenten met meer dan 200.000 inwoners.

Handhavingsbeleid
- Naast de bestaande criteria en de maximale handelshoeveelheid hanteert ongeveer de helft van de gemeenten additionele criteria voor coffeeshops. De voornaamste zijn: de afstand tot scholen (meestal minimaal 250 meter) en aparte sluitingstijden.
- In bijna alle gemeenten vindt systematische handhaving van de coffeeshopcriteria plaats. Hierover zijn in 96% van de gemeenten formele afspraken vastgelegd.
- Politie en gemeente zijn verantwoordelijk voor de handhaving die onder meer plaatsvindt door middel van onaangekondigde controles; daarnaast zijn er controles naar aanleiding van meldingen. Gemiddeld is het beleid dat de criteria per coffeeshop vier keer per jaar worden gecontroleerd.

- In tweederde van de gemeenten met coffeeshops is in een sanctiebeleid vastgelegd hoe wordt opgetreden bij overtreding van de regels. Formele waarschuwingen en sluitingen voor bepaalde tijd zijn de meest gebruikte sanctievormen; definitieve sluiting wordt gebruikt als ultieme sanctie. Het harddrugs- en het jeugdcriterium worden het zwaarst gesanctioneerd.
- De ervaringen met de handhaving van de criteria zijn over het algemeen goed. De coffeeshops houden zich volgens de ambtenaren grotendeels aan de regels. De criteria worden voldoende geschikt geacht om de verkoop van softdrugs in de gemeenten te reguleren.

Uit het onderzoek 'Cannabis zonder coffeeshop' blijkt dat het overgrote deel van de cannabis (70%) wordt gekocht in een coffeeshop, maar dat er daarnaast nog enkele duizenden niet-gedoogde verkooppunten zijn. Het gaat dan om verkoop vanuit huis, vanuit cafà©s of via bezorgdiensten. In de onderzochte gemeenten wordt de handel vanuit niet-gedoogde verkooppunten als relatief kleinschalig ingeschat.

Reactie Justitie
Het coffeeshopbeleid is lokaal maatwerk. Politie, openbaar ministerie en de gemeenten bepalen lokaal welk beleid gevoerd moet worden. Om de niet-gedoogde verkooppunten aan te pakken biedt de wet enkele bestuursrechtelijke mogelijkheden om bijvoorbeeld panden te sluiten, maar deze zijn enigszins beperkt aangezien dit alleen toepasbaar is als er sprake is van aantoonbare overlast. Naar aanleiding van de toenemende signalen vanuit gemeenten dat men met het bestaande instrumentarium onvoldoende adequaat kan optreden, onderzoeken Justitie en BZK momenteel of het bestaande juridische instrumentarium voor het sluiten van woningen van waaruit in drugs wordt gehandeld, verruimd kan worden. Daarnaast zal het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de mogelijkheden van handhaving van het gemeentelijk coffeeshopbeleid - inclusief de handhaving van de niet-gedoogde verkooppunten - onder aandacht brengen van gemeenten en andere belanghebbenden.

bron:MinJus