De politie gaat elektronische inbraakmeldingen die zijn geverifieerd door Particuliere Alarmcentrales (PAC's) hoge prioriteit geven. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2007. De politie heeft hierover met de beveiligingsbranche, verenigd in het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO), afspraken gemaakt die in mei 2006 door de ondertekening van een convenant worden geformaliseerd.

De beveiligingsbranche en de politie zijn al jaren bezig om het percentage loze alarmen -en het als gevolg daarvan voor niets uitrukken van de politie -, terug te dringen. Door de aanscherping van procedures is er al veel vooruitgang geboekt. De inzet van de beveiligingsbranche en politie samen is echter om het aantal loze alarmen nog verder terug te dringen. Jaarlijks verwerken de 25 PAC's meer dan 2 miljoen alarmmeldingen. Het overgrote deel van deze meldingen wordt zelfstandig afgehandeld door de PAC's. Desondanks besteedt de politie op jaarbasis nog relatief veel tijd aan loze meldingen, meldingen waarbij achteraf blijkt dat er niets aan de hand was. Daarom streven politie en branche eensgezind naar een nog betere filtering van de meldingen die door de PAC's worden doorgegeven aan de politie. Nodeloos uitrukken van de politie gaat immers ten koste van de noodhulp en de basispolitiezorg.
In het Actieplan Veilig Ondernemen, dat door overheid en bedrijfsleven in 2004 werd opgesteld, is afgesproken dat de procedures voor alarmopvolging moeten worden verbeterd. Daartoe zijn verificatiemethoden ontwikkeld om nog scherper en sneller te bepalen of een alarm loos is of echt.
Inbraakmeldingen
Voor de verificatie van een elektronische inbraakmelding zijn twee methoden afgesproken. Eén daarvan is menselijke waarneming door beveiligers, buren of iemand van het bedrijf zelf. Daarnaast zijn er technische verificatiemethoden. Het gaat dan om camera's en/of microfoons die de alarmcentrales op afstand kunnen bedienen en die betrouwbare informatie opleveren. Ook aan de hand van het patroon van de alarmen binnen een pand, aangevuld met informatie van de contactpersoon van het pand, kan worden vastgesteld of er sprake is van een terecht inbraakalarm of van bijvoorbeeld een bedieningsfout. De PAC's hebben directe verbindingen met de politiemeldkamers en geven na 1 januari 2007 alleen nog meldingen aan de politie door die, zoals hierboven genoemd, op juistheid zijn geverifieerd. Die meldingen krijgen vervolgens een hoge prioriteit: er wordt door de politie op die meldingen altijd direct actie ondernomen. Dat is in het voordeel van bedrijven en burgers. De pakkans van de daders wordt door snel politieoptreden immers vergroot en mogelijke vervolgschade bij een inbraak verkleind.
Overvalalarm
Ook de criteria en procedure om in aanmerking te komen voor doormelding van een
overvalalarm naar de politie, zullen veranderen. Er bestaat al een aanvraag procedure voor particulieren, die zal straks verbreed worden naar bedrijven. Iedereen die na 1 januari 2007 in aanmerking wil komen voor een overvalalarm, moet vóór 1 september 2006 een aanvraag bij zijn PAC indienen. Dit geldt ook voor de gebruikers van bestaande overvalalarmen. De PAC zal aan de hand van een aantal criteria die ondermeer de branches die in aanmerking komen voor een overvalalarm omvatten - namens de politie toestemming geven voor directe doormelding van een overvalalarm door de PAC aan de politie. Bij aanvragen van bedrijven die niet voldoen aan het branchecriterium en bij aanvragen van particulieren, zal de aanvraag ter beoordeling worden doorgestuurd aan de politie.
Convenant
Het Verbond van Beveiligingsorganisaties en de Raad van Hoofdcommissarissen hebben met de afspraken een belangrijke mijlpaal bereikt in het streven naar een verdere professionalisering en een effectievere organisatie van de alarmopvolging. In mei 2006 worden de afspraken door de ondertekening van een convenant formeel bekrachtigd. Daarmee markeren de partners het succes van hun steeds nauwere samenwerking.
bron:NPI