De door de Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) ingestelde onafhankelijke commissie Gemeentelijke Knelpunten Terugkeerbeleid die zich zou buigen over de gemeentelijke knelpunten in het terugkeerbeleid, heeft op 30 september 2005 aan de voorzitter van de VNG laten weten, haar werkzaamheden te beëindigen en de opdracht terug te geven aan het bestuur van de VNG.

 

De commissie, die bestond uit de heer Patijn, de heer Van Leeuwen en mevrouw Lodders-Elfferich, wilde haar bevindingen voor kunnen leggen aan ambtenaren en diensten van het ministerie van Justitie om zodoende met gedegen adviezen te kunnen komen.

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de commissie niet in de gelegenheid wilde stellen met de ambtenaren en betrokken diensten in contact te treden of met hen te spreken. Ook werkbezoeken aan justitiële diensten die bij het terugkeerbeleid zijn betrokken, zijn niet mogelijk.

De minister stelde daarbij dat zij op haar eigen departement reeds een meldpunt voor gemeenten heeft geopend. De VNG is van mening dat een dergelijk ambtelijk meldpunt, moeilijk zo niet onmogelijk objectief kan oordelen. Om de objectiviteit van de klachten te waarborgen had de VNG juist gekozen voor een commissie van niet directbetrokkenen.

De VNG betreurt deze gang van zaken. Het bestuur van de VNG beraadt zich op 27 oktober 2005 op de wijze waarop de door gemeenten gesignaleerde knelpunten in het terugkeerbeleid nu aan de orde moeten komen.

bron:VNG