Het kabinet moderniseert het migratiebeleid. In het nieuwe beleid wordt meer rekening gehouden met de behoefte aan migranten in Nederland. Het systeem van verblijfsvergunningen wordt eenvoudiger. Het kabinet heeft hiermee ingestemd, op voorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Het nieuwe toelatingsbeleid kent vijf verblijfskolommen. Migranten kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van een van deze kolommen. Het systeem van verblijfsvergunningen wordt hierdoor eenvoudiger.

Het gaat om de volgende vijf verblijfskolommen:

1. Uitwisseling en tijdelijke arbeid
Voor migranten die naar Nederland willen komen voor tijdelijke arbeid of een culturele uitwisseling (zoals seizoenarbeiders, detachering, au-pairs) komt er een nieuw soort verblijfsvergunning.

Dit is een niet-verlengbare verblijfsvergunning voor maximaal een jaar. De migrant heeft geen recht op gezinshereniging en bijstand. Ook heeft hij geen inburgeringsplicht.

2. Studie en reguliere arbeid
Bij migranten die naar Nederland komen voor een studie in het hoger onderwijs of werk waarvoor een arbeidsmarkttoets geldt, wordt de verblijfsduur gekoppeld aan de duur van de studie of de tewerkstelling.

Deze verblijfsvergunning kan worden verlengd. De migrant kan na een bepaalde periode in aanmerking komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd. De migrant heeft recht op gezinshereniging en -vorming als hij zijn gezinsleden kan onderhouden. Zijn verblijfsvergunning wordt introkken als hij een beroep op de bijstand doet.

Daarnaast gaat het kabinet onderzoeken of internationale studenten die in Nederland een opleiding aan het hoger onderwijs hebben afgerond, langer in Nederland kunnen blijven om werk te vinden. Die termijn is op dit moment drie maanden.

3. Kennis en hoogwaardige arbeid
Voor de toelating van hoogwaardige kennis- en arbeidsmigranten komt er, naast het algemene beleid, een talentenregeling. Hooggekwalificeerde kennismigranten kunnen, op basis van persoonlijke talenten, tot Nederland worden toegelaten door middel van een puntensysteem.

De regeling geldt voor arbeidsmigranten die niet aan een bedrijf of instelling gebonden zijn, zoals innovatieve ondernemers, zelfstandige onderzoekers of creatieve toptalenten.

De verblijfsvergunning wordt verleend voor de duur van het arbeidscontract, met een maximum van vijf jaar. Voor migranten die gebruikmaken van de talentenregeling wordt eerst een verblijfsvergunning van twee jaar verleend.

De verblijfsvergunning voor de migrant in deze kolom is verlengbaar en de migrant kan na vijf jaar in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Ook heeft hij recht op gezinshereniging en -vorming.

4. Familie/gezin
In deze kolom kunnen migranten worden toegelaten voor gezinshereniging en gezinsvorming met een Nederlander, een houder van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning asiel.

De gezinsmigrant in deze kolom is vrij om werk te zoeken op de arbeidsmarkt, omdat de hoofdpersoon in Nederland ook die rechten heeft. De migrant heeft wel een inburgeringsplicht.

5. Humanitaire redenen
In deze kolom gaat het om migranten die in Nederland verblijven vanwege humanitaire omstandigheden, zoals het ondergaan van medische behandeling of als slachtoffer bij vervolging van mensenhandel.

Uitvoering
Het kabinet wil de toelatingsprocedures versnellen en vereenvoudigen. Zo moet de behandeling van verblijfsaanvragen worden gecentraliseerd. De aanvraagprocedures worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd.

Op het terrein van studie- en arbeidsmigratie gaan instellingen en bedrijven een grotere rol spelen bij de toelatingsprocedures. Dit moet zorgen voor een snelle en flexibele toelating van migranten.

Bron: MinJus