Een speciale Commissie van de Verenigde Naties heeft vandaag een klimaatproject in Costa Rica goedgekeurd. Naar verwachting levert het project een besparing op van ruim 1.5. ton CO2, die Nederland mag gebruiken om (deels) de Kyoto doelstelling te realiseren. Het betreft een vuilnisstortplaats in San Jose, waar gassen worden opgevangen die worden gebruikt voor energieopwekking.

Eerder zijn er klimaatprojecten goedgekeurd in Argentinië, China en India. Nederland
heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Brazilië, Argentinië, Ecuador,
 Panama, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Honduras,
Indonesië, Mexico, Nicaragua en Uruguay om de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen. Investeerders in duurzame energie, energiebesparing of schone technologie kunnen projectvoorstellen indienen bij de door het ministerie van VROM gecontracteerde intermediairs: de Wereldbank, de International Finance Cooperation (IFC), de regionale ontwikkelingsbank van de Andes (CAF) en de Rabobank.

Nederland heeft zich in 1997 in Kyoto verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. Een aanzienlijk deel van deze verplichting gebeurt in eigen land, 100 miljoen ton CO2 reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. De CDM projecten leveren naar verwachting een
emissiereductie van 67 miljoen ton CO2 op. Naast samenwerkingsprojecten met
ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism) zijn er ook samenwerkingsprojecten met andere industrielanden (Joint Implementation).

bron:VROM