Verheerlijking van zeer ernstige misdrijven strafbaarMinister Donner van Justitie wil dat het mogelijk wordt personen te vervolgen die oorlogsmisdrijven, genocide of terroristische aanslagen verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren of ontkennen. Degene die zich daaraan schuldig maakt, kan gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Ook kan iemand daarvoor -als bijkomende straf- uit zijn ambt worden gezet. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de bewindsman dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

De eerder dit jaar aangekondigde maatregel moet de samenleving beter beschermen tegen uitlatingen die de grenzen van het toelaatbare ver overschrijden. Er is grote zorg over de wijze waarop het publieke debat in Nederland wordt gevoerd, aldus de minister in de toelichting op het wetsvoorstel. Grievende uitlatingen kunnen de verhouding tussen bevolkingsgroepen op scherp zetten en radicalisering bevorderen. De schok van een zeer ernstig misdrijf is zo groot dat verheerlijking, vergoelijking, bagatellisering of ontkenning daarvan burgers diep kan kwetsen en tot grote onrust in de samenleving kan leiden. Daarom zijn dergelijke uitlatingen afkeurenswaardig en strafwaardig als ze de openbare orde ernstig verstoren of kunnen verstoren.

De minister vindt dat het publieke debat in Nederland en het op peil houden ervan een zaak is van ons allen. Het is van groot belang dat iedereen op waardige wijze aan het debat deelneemt. Daarbij staat de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst voorop. Ook de overheid heeft een taak om het publieke debat binnen aanvaardbare grenzen te houden. Strafwetgeving is nodig als laatste schakel in de aanpak van mensen die misbruik maken van hun grondwettelijke vrijheden ten koste van anderen. Die wetgeving moet bij de tijd blijven. De voorgestelde maatregel is een aanvulling op misdrijven als opruiing, discriminatie en het aanzetten tot haat of geweld.

Verder worden de mogelijkheden uitgebreid om als bijkomende straf personen uit hun ambt te zetten als zij daarvan misbruik maken door op te ruien of haat te zaaien. Deze straf kan voortaan ook van toepassing zijn bij rekrutering ten behoeve van de Jihad en bij de verheerlijking, bagatellisering, vergoelijking of ontkenning van zeer ernstige misdrijven.
Daarnaast is ontzetting uit het beroep niet langer beperkt tot gevallen van recidive. Ook zogeheten first offenders kunnen daarvoor in aanmerking komen.

bron:MinJusComments are closed.
%d bloggers liken dit: