Verkeer en Waterstaat houdt vinger aan de waterkeringenOm het veiligheidsniveau van onze waterkeringen op peil te houden vindt ééns
in de vijf jaar een toetsing van de belangrijkste keringen plaats. Aan de hand van normen die in Nederland vastliggen in de Wet op de Waterkering voeren Rijkswaterstaat (RWS) en de waterschappen deze vijfjaarlijkse toetsing uit.

De toetsing is een systematische 'vinger aan de pols' of beter gezegd een vijf jaarlijkse 'APK-keuring' voor waterkeringen. Deze toetsing draagt bij aan het continu werken aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater. Deze maand bieden Gedeputeerde Staten van de Nederlandse provincies, aan staatssecretaris
Melanie Schultz van Haegen, de resultaten van de vijf jaarlijkse toetsing van de waterkeringen aan. De afgelopen periode hebben RWS en de waterschappen de toetsingsronde over de periode 2001-2006 afgerond. In totaal zijn 3558 km waterkeringen en ongeveer 800 kunstwerken getoetst.
Uit de toetsing zal blijken welke dijken of waterkeringen aanpassing behoeven. Rijkswaterstaat en de Waterschappen stellen voor deze keringen plannen van aanpak op om te zorgen dat de staat van de keringen op het juiste niveau wordt gebracht. Deze maatregelen worden in een nieuw werk(hoogwaterbeschermings)programma opgenomen. Hierbij valt onder andere te denken aan het ophogen van een kering of het aanbrengen van bijvoorbeeld een zwaardere steenbekleding. In enkele gevallen volstaat bijvoorbeeld het aanpassen van een bedieningsprocedure van een kunstwerk.
Op dit moment zijn nog niet alle resultaten van de vijfjaarlijkse toetsing door de verschillende provincies naar het ministerie van VenW gestuurd. In het najaar van 2006 informeert staatssecretaris Schultz de Eerste en Tweede Kamer via een  rapportage van de tweede toetsingsronde en een plan van aanpak. Naast deze toetsing inspecteren de waterbeheerders in het kader van regulier beheer en onderhoud de keringen en kunstwerken regelmatig.
bron:VenWComments are closed.
%d bloggers liken dit: