Het op dinsdag 6 december bereikte akkoord over het afschaffen van het FLO heeft tot grote onrust geleid onder het brandweerpersoneel. Uit de reacties blijkt dat à©à©n van de belangrijkste zorgpunten is dat personeel na twintig jaar bij de brandweer wegmoet. Dit is onjuist. Het nieuwe beleid gaat uit van persoonlijk maatwerk, waarbij het medisch verantwoord werken centraal staat. Dat brandweerlieden niet meer automatisch met 55 jaar met pensioen gaan is dus juist.

 

Voor het zittend personeel met minder dan twintig dienstjaren op 1 januari 2006, is daarom afgesproken dat voor ieder van hen een individueel loopbaanplan wordt opgesteld. Dit loopbaanplan wordt gekenmerkt door maatwerk en rechtspositionele garanties. Het doel van het loopbaanbeleid is dat mensen op een gezonde manier kunnen blijven werken. Stappen in het loopbaanbeleid dienen dan ook tijdig te worden genomen, zodat voorkomen kan worden dat mensen arbeidsongeschikt raken.Dat betekent dat werkgever en werknemer samen zoeken naar een functie passend bij zijn of haar compententies en interesses. Dit kan heel goed door aanpassing van de taken binnen alle functies van de brandweer, mits medisch verantwoord. Er wordt dus zoveel mogelijk gezocht naar functies binnen de brandweerorganisatie. Als dit niet lukt wordt gezocht naar geschikte functies binnen de gemeente.

Het College voor Arbeidszaken van de VNG doet er alles aan om de ontstane onduidelijkheden over de inhoud van het akkoord weg te nemen door aanvullende informatie te geven op ondermeer de website van de VNG. We hopen dat de werknemers kennis willen nemen van de garanties die het akkoord hen biedt en in nauw overleg met de werkgever aan het akkoord uitvoering willen geven.

bron:VNG