Vervoersnet: snellere realisatie van de hoofdassen in EuropaDe Europeese Commissie heeft een aantal maatregelen goedgekeurd om de technische en politieke coördinatie te verbeteren bij de realisatie van het trans-Europese vervoersnet (TEN-V). Er worden zes Europese coördinatoren aangesteld en de Commissie richt een Uitvoerend Agentschap op voor het TEN-V.

Vice-voorzitter Jacques Barrot, tevens commissaris voor vervoer, verklaart dat "een aantal grote vervoersprojecten vertraging oploopt door een gebrek aan financiering, maar ook door coördinatieproblemen tussen de lidstaten. Vooral bij grensoverschrijdende projecten treden aanzienlijke vertragingen op. De Coördinatoren zullen de dialoog tussen de betrokken lidstaten bevorderen om tot een betere afstemming te komen van zowel de werken als de financieringsplannen."

Commissievoorzitter Barroso heeft Jacques Barrot voorts gevraagd het voorzitterschap waar te nemen van een "Stuurgroep" met alle betrokken commissarissen om na te denken over een verbetering van de bijdrage van de trans-Europese netwerken voor vervoer, energie en telecommunicatie tot economische groei.

De zes coördinatoren zijn Loyola de Palacio, Karel Van Miert, Etienne Davignon, Péter Balázs, Pavel Telicka en Karel Vinck. Zij hebben, na raadpleging van het Europees Parlement en in overleg met de betrokken lidstaten, een mandaat gekregen van vier jaar (hernieuwbaar) en worden belast met de coördinatie van één van de prioritaire projecten van de Unie. Ter wille van de onafhankelijkheid, bezit elke coördinator een andere nationaliteit dan die van de landen waarmee hij zal samenwerken.

De coördinatoren zullen jaarlijks een verslag opstellen over de voortgang bij de uitvoering van de projecten, de ontwikkelingen die een invloed kunnen hebben op de projecten en eventuele moeilijkheden en obstakels waardoor het project een grote vertraging zou kunnen oplopen. De coördinator voor de invoering van een eengemaakt spoorverkeersleidingssysteem zal in nauw overleg met de spoorwegsector en de lidstaten tegen 2007 een gecoördineerd Europees invoeringsplan opstellen.

De Commissie stelt tevens voor een uitvoerend agentschap op te richten om in te spelen op de voorgestelde budgetverhoging in het kader van de financiële vooruitzichten 2007-2013[1] en op de behoefte om het bestaande personeelsbestand uit te breiden met een aantal zeer gespecialiseerde personen voor elk project. De Commissie zal het uitvoerend agentschap belasten met het technisch en administratief beheer van de middelen voor het TEN-V. In samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB), zal het agentschap promotoren van projecten ook ondersteuning bieden bij de coördinatie met de andere Europese fondsen.

Het agentschap wordt in een eerste fase opgericht om het bestaande budget te beheren en zal in 2007 volledig operationeel zijn. Na de goedkeuring van de nieuwe financiële vooruitzichten, zal het worden aangepast aan de behoeften van het beschikbare budget.

Commissievoorzitter Barroso heeft Jacques Barrot ten slotte gevraagd het voorzitterschap waar te nemen van een "Stuurgroep" met alle betrokken commissarissen (zie MEMO/05/270 ) om na te denken over een verbetering van de bijdrage van de trans-Europese netwerken voor vervoer, energie, telecommunicatie tot economische groei in Europa. Deze groep zal zorgen voor een betere afstemming van de diverse beleidsdomeinen die een invloed hebben op de trans-Europese netwerken en van de diverse communautaire fondsen onderling en met de leningen van de EIB. Uiterlijk eind 2006 zal de stuurgroep zal een mededeling publiceren waarin de balans wordt opgemaakt van deze nieuwe methode en de perspectieven worden geschetst voor de periode 2007-2013.

bron:EUComments are closed.
%d bloggers liken dit: