Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties stelt nog deze kabinetsperiode 25 miljoen euro beschikbaar om in de wijken met de meest ernstige sociale problemen de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Samen met de nieuwe colleges in steden wil minister Pechtold interveniëren in tien wijken waar de meest urgente en structurele problemen heersen. Een sociale herovering in samenhang met de aanpak van eveneens verzwakte fysieke en economische structuren in de wijk.

De gezamenlijke inzet van Rijk en grote steden moet de negatieve spiraal in de wijk ombuigen en bewoners een steun in de rug geven om hun situatie te verbeteren. Zo n 10 buurten met de meest ernstige problemen, die sterk onder druk staan en waar de bewoners zich steeds minder verbonden voelen met hun buurt, kunnen in aanmerking komen voor een extra gezamenlijke interventie. Dat zullen steden zijn die er vol voor gaan, en bereid zijn om snel resultaat te boeken.
Op initiatief van de steden gaan gemeenten, Rijk en eventueel andere partners samen op zoek naar een oplossing voor de problemen. Bovenop die aanpak kan het vandaag beschikbaar gestelde geld worden ingezet als aanvulling op gemeentelijk geld. Minister Pechtold wil zo positief bijdragen aan de nieuwe colleges die in enkele buurten voor een complexe problematiek staan. Deze snelle en praktische interventie maakt het voor colleges mogelijk om direct aan de slag te gaan in de meest kwetsbare wijken. In het kader van een andere overheid; zonder veel administratieve rompslomp, een sterk plan en een eenvoudige verantwoording. De betrokkenheid en activering van bewoners speelt bij de beoordeling van de projecten een grote rol.
Steden komen er alleen niet meer uit, dit blijkt ook uit het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt, het jaarboek Grotestedenbeleid 2000-2004 en de afgelopen donderdag gepresenteerde Atlas voor gemeenten. Met de fysieke herstructurering gaat het beter, maar op sociaal terrein nog niet: hoge jeugdwerkloosheid, toegenomen overlast op straat en een groeiend aantal jeugdige verdachten. Allochtone jongeren blijven oververtegenwoordigd in de cijfers over criminaliteit, werkloosheid en voortijdig schoolverlaten.
De interventie moet bijdragen aan een sociale herovering van de wijken. Sociale herovering kenmerkt zich door een directe, offensieve aanpak met grote en gezamenlijke inzet van alle betrokkenen (gemeente, bewoners, instellingen, bedrijven en het Rijk). Waar nodig worden vergaande maatregelen genomen in de wijk, gericht op individuen of groepen om overlast en verloedering tegen te gaan of de veiligheid op straat te vergroten. In deze buurten is aandacht nodig voor het handhaven van gedrags- en rechtsregels, en het bijbrengen van normen en vaardigheden. Ook gaat het om ingrepen in de sociale kwaliteit, het zorgen voor perspectief door scholing en tegengaan van schooluitval en begeleiding naar werk. 
Binnen het kabinet is minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties als coördinerend bewindspersoon voor het Grotestedenbeleid het aanspreekpunt voor de extra wijkinterventie 2006-2007. Voor deze aanpak is in 2006 E 10 miljoen en in 2007 E 15 miljoen gereserveerd.
bron: BZK