Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de Regionale Meld- en Coà¶rdinatiefunctie (RMC, regionaal samenwerkingsverband van gemeenten dat schooluitval tegengaat) en de gemeenten in Noord-Kennemerland gaan werkloosheid onder jongeren bestrijden door middel van een virtueel loket. Dit loket begeleidt vroegtijdige schoolverlaters bijvoorbeeld terug naar school, naar werk in combinatie met een opleiding of naar een reguliere baan. De partijen tekenden maandag 4 juli een convenant met deze afspraken.

Door de verslechtering van de economie neemt de werkloosheid onder jongeren van 16 tot 23 toe. Het CWI, de RMC-functie en de gemeenten in Noord-Kennemerland willen voorkomen dat straks een grote groep jongeren ontstaat die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben ze de handen in elkaar geslagen en een virtueel loket in het leven geroepen. Dit loket laat de werkwijzen van de verschillende organisaties beter op elkaar aansluiten, zodat jongeren zo snel mogelijk kunnen worden ´opgepakt' en op een passend traject worden gezet.

Het jongerenloket richt zich op:
* Leerplichtige jongeren vanaf 16 jaar, indien een leerplichtambtenaar vindt dat er bemiddeling nodig is door een van de deelnemers uit het jongerenloket
* Alle voortijdige schoolverlaters vanaf 16 jaar of jongeren zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (een startkwalificatie is minimaal MBO2 of HAVO)
* Alle werkloze jongeren tot 23 jaar
* Alle werkloze jongeren met een uitkering

Volgorde
De partijen hebben een volgorde afgesproken in de aanpak. Allereerst wordt gekeken of de jongere terug kan naar school, zodat alsnog een diploma behaald kan worden. Het zal hierbij vaak gaan om plaatsing in een beroepsbegeleidende leerweg. Indien dit niet mogelijk is, komt de mogelijkheid van regulier werk in combinatie met scholing aan de orde. Is dit ook niet mogelijk, dan wordt naar een reguliere baan gezocht. Is dit niet haalbaar, dan wordt de jongere in een reïntegratietraject geplaatst, of gaat gesubsidieerde arbeid doen met een scholing of training. Als dit allemaal niet haalbaar is, wordt gekeken of een traject met zorg mogelijk is. Voor iedere jongere wordt een passend traject gezocht; het gaat dus om maatwerk.

bron:Gemeente Alkmaar