In 2007 sluit vliegbasis Soesterberg. Daardoor ontstaat de mogelijkheid dit gebied opnieuw in te richten. Het platform Hart van de Heuvelrug, een samenwerkingsverband van zeventien organisaties waaronder diverse ministeries, provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten, zorginstellingen en belangenorganisaties presenteert een visie hierop. Het einde van gemotoriseerd vliegverkeer, behoud van de unieke natuurgebieden van de vliegbasis, het creëren van ecologische verbindingen en het toevoegen van nieuwe functies, waaronder recreatie en wonen, bieden Hart van de Heuvelrug een forse kwaliteitsimpuls. De komende weken kunnen bewoners van Soest(erberg) en Zeist reageren op de visie.
De visie op de herinrichting van vliegbasis Soesterberg is het resultaat van intensief
overleg met betrokken partijen en diverse belangenorganisaties. De herontwikkeling is dan ook geen eenvoudige opgave. De vliegbasis ligt in de ecologische hoofdstructuur, bevat onder meer unieke graslanden, de huidige eigenaar defensie blijft op klein deel aanwezig en ontwikkelplannen moeten financieel en technisch haalbaar zijn. Het platform Hart van de Heuvelrug streeft naar een zo groen mogelijke herinrichting van de vliegbasis maar houdt ook rekening met ruimte voor woningbouw en/of bedrijventerreinen om het geheel financieel haalbaar te maken. Er zijn vijf zoeklocaties aangewezen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het versterken en verbinden van de natuurgebieden vormt een belangrijk uitgangspunt. Ook streeft het platform naar behoud van cultuurhistorische elementen. De vliegbasis, Nederlands' eerste militaire vliegterrein, kent immers een rijke historie. Zo krijgt het militair museum een plek in de hangars.
Meedenken
Tegelijkertijd met de ontwikkelvisie van het platform Hart van de Heuvelrug, gaat een website de lucht in (www.hartvandeheuvelrug.nl) die bewoners in het gebied in de gelegenheid stelt in een forum mee te discussiëren over de toekomst van de vliegbasis. Ook organiseert het programmabureau Hart van de Heuvelrug in samenwerking met de gemeenten Zeist en Soest een aantal bewonersavonden. Alle ideeën die hieruit
voortkomen,zullen mits ecologisch verantwoord en financieel haalbaar, samen met de visie van het platform uiteindelijk leiden tot een 'ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg'. Dit plan vormt de basis voor besluitvorming door de gemeenten Zeist en Soest. Activiteiten op Soesterberg waaronder eventuele bouw, zullen op zijn vroegst in 2008 starten.
Over Hart van de Heuvelrug
In het platform Hart van de Heuvelrug werken zeventien partijen samen onder voorzitterschap van mr. B. Staal, de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Het effect van deze gezamenlijke inspanning is groter dan wanneer iedere partij zijn eigen doelen zou nastreven. De ambitie van het platform is evenwicht te bereiken in wonen, werk en natuur door op slimme wijze te schuiven met bebouwing en natuur, waardoor in het verleden van elkaar gescheiden natuurgebieden weer één worden. Deze uitruil versterkt enerzijds de natuur en creëert anderzijds ruimte voor bouwen, hetgeen financiële dekking garandeert voor groene projecten. Vliegbasis Soesterberg maakt onderdeel uit van Hart van de Heuvelrug.
bron:Provincie Utrecht